Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид не къыйын, къоркъуулу заманда да джамагъат анга Инстаграмда джазгъан тилеклеге, тарыгъыулагъа эс бёлгенлей, болушлукъ этгенлей турады. Бюгюн къабыл этилген тилеклени энтда бир бёлегин газет окъуучуларыбызгъа теджейбиз.

 

Мындан алда Темрезланы Рашидге Зеленчук районну Архыз посёлогунда джашагъанладан тарыгъыу келгенди. Ала айтхандан, Чегет фондну ортакъгъа берилиб тургъан джерлерини биринде багуш джыйылгъанды.

Зеленчук районну администрациясы бла «Зеленчук чегетчилик» РГКУ багушну джыйыб къоратыргъа деб оноулашхандыла. Экинчи кюн огъуна багуш толусу бла къоратылгъанды, джер тазаланнганды.

Зеленчук районну администрациясыны башчылыгъы посёлокну джамагъатындан, къонакъларындан да адамла солугъан джерледе тазалыкъны сакъларларын излегенди. Багушну уа анга деб салыннган баклагъа атаргъа чакъыргъанды.

 

Республиканы шахарларында, районларында да багуш бла болум алай къолай тюлдю. Аны бла байламлы Башчыгъа бек кёб тарыгъыу келеди. Аллай бир тарыгъыуну Къарачай шахарны адамлары да джазгъандыла. Анда айтылгъандан, шахарны «Джашил айрымканында» багуш джыйылгъанды. «Бу болумгъа къарар къарыуубуз къалмагъанды. Бир мадар этигиз, тилейбиз. Багуш асыры кёбден, къаяча, ёсюб барады. «Джашил айрымканыбызгъа» адам къарамазча халгъа келгенди», - деб айтыла эди тарыгъыуда.

Къарачай шахар округну администрациясы «Глобус» УК бла бирге керекли мадарланы къураб, джыйылгъан багушну къоратхандыла, «Джашил айрымканны» толусу бла тазалагъандыла.

Былайда чертерге излегенибиз, шахарны администрациясы джыл сайын, арттотур (апрель) айдан башлаб, КъЧКъУ-ну студентлерини болушлукълары бла, субботникле къураб, шахарны тазалыгъына уллу эс бёлгенлей турады.

Коронавирус ауруугъа къаршчы бардырылгъан мадарла ючюн бюгюнлюкде аллай субботникле этерча тюлдю. Алай а, эпидемиология болум тюзелгенлей иш алгъынча бардырыллыкъды.

 

 Темрез улугъа тилекчи болуб Черкесск шахарда джашагъан кёб сабийли тиширыу да джазгъанды. «Мен джети сабийим бла кесим джашайма. Электрокъууат ючюн ачха тёлемейсиз деб, чыбыкъларыбызны кесиб кетгендиле. Мен баш иемден айырылыб турама. Ол сабийлеге алимент тёлемейди, мени уа ачхам джетмейди электрокъууат ючюн тёлерге. Мен къалай этерге керекме? Гитче сабийле бла бек къыйынды чыракъсыз тургъан, бир оноу этигиз», - деб айтылады тарыгъыуда.

Эресей Федерацияны Правительствосуну 424-чю номерли Бегимине кёре, коронавирус ауруу джайылмаз ючюн адамла амалсыз юйлеринде турургъа керек заманда, адамны къаллай бир борчу болса да, коммунал джумушланы не тюрлюсюн да, 2020-чы джылны аягъына дери кёзюуде кесерге, тыяргъа, джукълатыргъа эркинлик джокъду.

Къарачай-Черкесияны Башчысы тиширыуну юйюне электрокъууат берилирча этиллигин излегенди. Алай бла, кёб сабийли ананы юйюнде чыракъ джангыдан джаннганды.

 

Башчыны атына онла бла, джюзле бла тилекле келедиле. Ол аланы бирин да джууабсыз къоймайды. Бир къауумуна болушлукъ бир-эки кюнню ичинде этиледи, бирсилеге болушур ючюн андан асламыракъ заман керек болады. Алай болса да, джазгъанланы бары да джууаб, болушлукъ, тыйыншлы оноу табадыла.

 

Басмагъа ХУБИЙЛАНЫ Фатима хазырлагъанды

 
{jcomments}