Адам къайсы ишде, къайсы къуллукъда да кесини борчун бет джарыкълы, кереклисича толтурса, махтау, сый табады.

Ич ишледе къуллукъ этгенлени хар кюнлери сакълыкъда, тюз адамланы сакълауда, джакълауда, бир-бирледе уа къыйын, къоркъуулу болумладан къутхарыуда ётеди. Аланы бири да аны ючюн деб артыкъ бюсюреу сакъламайдыла, ол аланы ишлериди. Алай болса да, керти уллу, магъаналы ишлерин тамадала да кёредиле, анга кёре, махтау да, саугъа да бередиле.

Полицияны майору Алибек къуру 2019-чу джылны ичинде аманлыкъчыланы тутууну хакъындан 23 къоркъуулу операциягъа къошулгъанды. Аны тышында да Шимал Кавказ федерал округда, Къарачай-Черкес Республиканы ичинде да джамагъатны тынчлыгъын бузгъан къауумланы тутууда талай ишге къошулгъанды.

Алибек къуллукъ этген джерде эм мийик аскер чын майорду да, аны алгъан эди. Алай а ол ишинде керти джигитлик, болумлулукъ кёргюзгенди, тахса ишлени биринде уа артыкъ тирилик кёргюзюб, саугъагъа тыйыншлы болгъанды. Алай бла абычаргъа подполковник чын берилгенди.

Абычар кесини ишин бет джарыкълы толтургъаны, къуллугъун кескин бардыргъаны ючюн Къарачай-Черкес Республиканы Ич ишлерини министерствосуну эмда Эресей гвардияны КъЧР-де управлениесини саугъаларына талай кере тыйыншлы болгъанды.

Аны биргесине ишлегенле чертгенден, Эресей Федерацияны Ич ишлеринде эмда Эресей гвардияда къуллукъ этгенли Алибек кесин къуру да иги джанындан кёргюзгенди. Ол билимли, уста, этиллик ишни тамам иги билген, джукъдан къоркъуб артына турмагъан аскерчи болгъаны белгилиди. Хар бардырылгъан оператив ишде джумушну тыйыншлысыча къурай биледи. Не къыйын болумда да ишни табын, учхара джерлерин терк ачыкълаб, анга кёре кесини ишин, биргесиндегилени джумушларын да къурайды. Аны бла биргелей, законну-джорукъну бузмайды, мизамдан чыкъмайды. Эм баш ашхы шартларыны бири уа кесини нёгерлерине сакълыгъыды. Не къыйын болумда да аланы къоруулар джанындан кюрешеди, кёзюулю операцияны ишин къурагъан заманда алагъа не къадар заран джетмезча этер джанындан болады.

Эшта, алыргъа боллукъ чынындан мийик чын Алибекге бошуна берилмегени, аны тенглерини, биргесине къуллукъ этгенлени айтханларындан, аны тамадаларыны махтауларындан да белгили болур.

 

ХУБИЙЛАНЫ Фатима.

 
{jcomments}