КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Бориспийни джашы Рашид республиканы миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юслеринден министрни борчларын Кумуков Альберт Мусабиевичге салыуну юсюнден бегим чыгъаргъанды.

Альберт Кумуков Къазанда федерал университетде халкъла арасы байламлылыкъ джюрютюуню хакъындан усталыкъ алгъанды. «Эресейни алчылары» деген Бютеуэресей конкурсну финалына чыгъаргъа да хазна къалмагъан эди  анга (полуфиналист).
Баш билим алгъанлай, ол Къарачай-Черкесияны Правительствосунда республиканы Миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юслеринден министерствосуну джамагъат, дин бирлешликле бла байламлылыкъ джюрютген бёлюмюню кенгешчиси болуб ишлеб тебрегенди. Арт кёзюуде ол КъЧР-ни туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны хакъындан министрни орунбасары къуллукъгъа кёчюрюлген эди.
Бу кюнледе КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Кумуков Альбертни республиканы миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юслеринден министри къуллукъгъа салыргъа бегим чыгъарыб, ол башчылыкъ этерик министерство - дин, джамагъат бирлешликле бла байламлы - толтурургъа керекли борчла бла шагъырей этгенди.

 
{jcomments}