Бу кюнледе Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Терроризмге эмда  наркотиклени джорукъсуз джюрютюлгенлерине  къаршчы кюрешген комиссияланы кенгешлерин бирден бардыргъанды.

КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, кенгешни ача, бизни регионда терроризмге, экстремизмге къаршчы бардырылгъан профилактика ишлени юслеринден хапар айтханды.
Терроризмге къаршчы миллет комитет озгъан джылгъа чыгъаргъан эсеблеге кёре РФ-ны регионларында джорукъ сакълагъан органла бардыргъан профилактика ишлени кючлери бла къурала тургъан 57 террорист иш ачыкъланыб, тыйылгъанды. Аланы 34-сю терактла болурдан аз къалгъандыла.
«2020-чы джылны ал сюреминде КъЧР-де къоркъуусузлукъну бегитген эмда джорукъну сакълагъан органла террористле бла байламлы 3 терслеу ишни ачхандыла. Ала эки кере террористлеге болушханланы табыб, тыйгъандыла. Экстремистлени ачха бла баджаргъанланы юслери бла  да бир иш ачыкъланнганды.
Законну-джорукъну сакълагъан органла экстремист чакъырыуланы кёбчюлюкге джайыб айланнганлагъа да чырмау болгъандыла. Ол аманлыкъ ишни этгенле да сюдню бегими бла административ айыбларына джолукъгъандыла», - деб,  Темрезланы Рашид статистика кёргюзюмлени юлгюге келтиргенди.
Темрез улу республикада наркотиклени джорукъсуз джюрютюлгенлерин тыяр мадарла этилгенлерини юсюнден да айтханды.
 Башчы айтхандан, наркотиклеге къаршчы бардырылгъан политиканы эмда профилактика ишлени себеблеринден, доктор джазмагъанлай, джаш адамла керексизге хайырландыргъан дарманланы эркин джюрютюу иги кесек азайгъанды.
Кенгешде хар министерствону келечилери кеслерине салыннган борчланы къалай толтурулгъанларыны юсюнден докладла этгендиле.
КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Координацион кенгешни республикада законну-джорукъну сакълаугъа аталгъан джыйылыуун бардыра: «Экстремизмни не тюрлюсю да джамагъатны келишимли, тынчлыкълы джашаууна къатылады, халкъла арасы джарашыулукъну бузаргъа кюрешеди. Террорист ишлени алчылары алкъын акъыл-балыкъ болмагъан джаш адамланы кеслерине къошаргъа излейдиле. Ангылары бегимеген джаш адамланы терсейтмез ючюн, биз профилактика ишлени тири бардырыргъа керекбиз.
Уллу Хорламны 75-джыллыгъына аталгъан  ишле джаш адамланы патриот ангыларын ёсдюрюрге, рахатлыкъны, шохлукъну идеологиясын бардырыргъа себеблик этериклери хакъды.
Къралны адамлары, башха-башха миллетлени, конфессияланы келечилери болгъанларына къарамай, джуртубузну къорууларгъа бирден ёрге тургъанларын,  Ата джурт къазауатны кёзюуюнде джердешлерибиз этген джигитликлени юлгюге келтире, ёсюб келген тёлюлеге тирилик бирликде болгъанын эсгертирге борчлубуз. Биз аллай профилактика ишлени тыйыншлы дараджада баджаралсакъ, терроризм, экстремизм бизге къатылмазла»,- дегенди КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид.

 
{jcomments}