Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны  Кърал совети коронавирусха къаршчы къуралгъан Ишчи къауумуну биринчи кенгешине къошулгъанды.

РФ-ны Президенти Владимир Путинни оноуу бла Кърал советни къурамында коронавирусха къаршчы  Ишчи къауум ишлеб тебрегенди. Анга башчылыкъ Москваны мэри Сергей Собянин этеди.


Алтотур (март) айны 17-де Ишчи къауумну биринчи селектор кенгеши бардырылгъанды. Анга онлайн халда, башха регионланы келечилери бла  бирге, Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, Эресей Федерацияны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини орунбасары Максим Владимиров, КъЧР-ни Правительствону членлери, бизни республиканы баш санитар врачы Сергей Бескакотов да къошулгъандыла.
Ала билдиргенден, бюгюнлюкде Къарачай-Черкес Республикада  коронавирусдан ауругъан адам джокъду. 
«Биз ол аман аурууну джердешлерибизге джукъдурмаз джанындан кюрешебиз. Къолубуздан келгенича коронавирусха къаршчы мадарланы барын хайырландырыргъа хазырбыз. Не аз да ол вирус джукъгъанды деген ышан  болгъанлай, саулукъ сакълагъан учреждениеле терк болушлукъ этерча  хар нелерин да хазыр тутадыла», - дегенди Башчы ол кенгешде.
Федерал министерствола бла ведомстволаны келечилеринден къуралгъан Ичши къауумну кенгешинде ол джаны бла эм алгъа эс бёлюрге керекли магъаналы борчланы, аланы ким толтурургъа кереклисини тизимин белгилегенди.
Аланы ичлеринде властны органларыны келечилерини иш джюрютюулерине айырыб эс бёлюннгенди.
Не аз да ол ауруудан ышаны болгъан адамны саулугъун терен тинтиб, башхалагъа джукъдурмазча тутаргъа, алагъа больничныйле бериб, ишге чыкъмазча этерге, коронавирусдан иджилгеннге ушагъан адамланы медицина джаны бла энчи хапарларын бир базагъа тюшюрюрге деген оноу да этилгенди.
 Кенгешде адамла кеслери коронавирусха къаршчы хайырландырыргъа боллукъ, солуу органланы вирусладан сакълагъан маскала, микробланы ёлтюрген  дарман суула дегенча затланы чыгъарыуну да аслам этерге, деб айтылгъанды. Алайда социал, спорт, окъуу, джарыкълыкъ учреждениелени иш джорукъларын, кёбчюлюк бир джерге джыйылмай бардырырча, тюрлендирирге оноу этилгенди.
Москваны мэри, коронавирусха къаршчы Ишчи къауумну тамадасы Сергей Собянинни пресс-къуллугъу джиберген хапаргъа кёре, селектор кенгешде джашау турмушда хар кюн сайын хайырландырылгъан затланы, дарманны-дарыны джетишгени бла джетишмегенини, къаллай багъа бла сатылгъанларыны мониторингин бардырыргъа оноу этилгенди.

 
{jcomments}