Бу кюнледе Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид бла Черкесск шахарны мэри Руслан Тамбиев Уллу Ата джурт къазауатны ветераны Къанаматланы Абдулну джашы Хамитге 98 джыл толгъаны бла байламлы аны джылы алгъышлагъандыла.
Республиканы Башчысы, ветераннга кючлю саулукъ, юйдегисине рахатлыкъ теджеб, аны Уллу Хорламны джууукълашдырыргъа эмда ёсюб келген джаш тёлюню патриот ангысын ёсдюрюрге къошхан юлюшю ючюн бюсюреу этгенди.

Быйыл Уллу Хорламны 75-джыллыкъ юбилейи бла байламлы ветеранлагъа, тылда уруннганлагъа эмда Ленинградда къуршоуда джашагъанлагъа федерал бюджетден берилген сомлагъа къошакъгъа КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид да бюджетден 50-шер минг сом берирге оноу этген эди.
Тамада къауум ветеранны туугъан кюню бла алгъышларгъа баргъанларында анга джораланнган 50 минг сомну да бергендиле. Аны бла да къалмай, Къанаматланы Хамитге Черкесскени мэри Тамбиев Руслан да шахарны бюджетинден 10 минг сом элтгенди.
Хамитни джашау джолу бек сейирди. Ол Джуртубузну джашнагъан, тозурагъан  заманын да кёргенди. Къанамат улу Уллу Ата джурт къазауатны аллындан ахырына дери, Калининден Калининградха дери джетгенди. Урушлагъа къошулуб, Ата джуртубузну джаудан къоруулар ючюн ол  кесин 2 джылгъа абадан этиб джазгъанды. Аскер комиссариатда ишлегенле аны къагъытларында ётюрюк джазылгъанын кёргендиле. Алай а, аны ючюн деб, Абдулгъа къаза салмагъандыла. Ол кёзюуде акъыл-балыкъ болгъан джаш сабийле бары да барыргъа излегендиле фронтха.
Байламлылыкъны училищесин (училище связи)  тауусхандан сора Къанаматланы Хамитни Калининнге фронтха джибергендиле.
Уллу Ата джурт къазауатны кёзюуюнде Хамит Калинин бла Прибалтикада аскер бёлеклени байламлы этген ротаны тамадасы болуб тургъанды.
Аны къазауатда этген джигит ишлери ючюн, Уллу Ата джурт къазауатны I-чи, II-чи дараджалы орденлери бла, Къызыл Джулдузну эки ордени бла, «За боевые заслуги» деген медаль бла да саугъалагъандыла.
2016-чы джыл аууз-герги (октябрь) айда,  саугъалауну юсюнден бегим чыкъгъандан сора 73 джылдан, Къанаматланы Хамитни «За отвагу»  деген медалы да берилгенди.
Ол къазауат бошалгъандан сора да Польшада 1949-чу джылгъа дери, 1949-чу – 1952-чи джыллада да Приволжский аскер округда къуллукъ этгенди. 1952-чи джыл аскер къуллугъундан башына бош этилгенинде Орта Азиягъа атасы-анасы кёчюрюлген джерде джашаргъа кетгенди.
1957-чи джыл Ата джуртубузгъа къайтыргъа эркинлик берилгенинде, Къанаматланы юйдеги да башха къарачайлыла бла бирге Къарачайгъа келгенди.
Къанаматланы Хамитни юсюнден айтхан заманда аны юй бийчеси Ибрахимни къызы Розаны да сагъыныргъа тыйыншлыды. Хамит бла Роза джашау джолларын бир этгенли хазна къалмай 70 джыл болады. Ала туугъанларын, туудукъларын бир-бирлерин сыйлай, татлы джашаргъа, этген ишлерине джууаблы болургъа  юретгенлей келедиле.
«Бизни ашыргъан заманда: «Мен къонакъбайлыкъ этерге бек сюеме, келе туругъуз», - деди Къанаматланы Хамит. Тюзю да аны юйю къонакъладан толу эди. Туугъанла, туудукъла, хоншу-тийре, сохтала дагъыда башха къонакъла ветеранны джокълагъанлай турадыла. Ол аланы хар бирине акъыл сёз табады, таб оноу этерге юретеди. Хамит Абдул улу! Уллу Хорлам ючюн сау болугъуз! Биз сизни бла ёхтемленебиз!. Хакъ джюрекден кючлю саулукъ, юйдегигиз бла бирге узакъ ёмюр теджейме сизге», - деб джазгъанды Башчы Инстаграмда.
 
{jcomments}