Бу кюнледе КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид джамагъатны коронавирусдан сакъларгъа къуралгъан республикан Оператив штабны кенгешин бардыргъанды.

Ол кенгешге къошулгъанла Къарачай-Черкесияны джамагъатын 2019-nCoV вирусдан  сакълар мадарланы сюзгендиле.
Кенгешни аллында Къарачай-Черкес Республикада коронавирусдан ауругъан адам болмагъаны айтылгъанды. Ол официал дараджада берилген хапарды. Социал сетледе ол инфекция  аллай-быллай бир адамгъа джукъгъанды, деб джайылгъан хапарла ётюрюкдюле.
Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид айтхандан, бизни регион ол джаны бла тынчлыкълыды, толтуруучу властны республикан, джергили келечилери  да, медикле  бла бирге, ол ауруу бизде джайылмаз джанындан мадарла этгенлей турадыла.
«Бюгюнлюкде джердешлерибизни 2019-nCoV вирусдан сакълау бизни баш борчларыбызны бириди. Саулукъ сакълау, билим бериу, социал учреждениеле бары белгиленнген бир оноу бла ишлейдиле.
Артыкъ да бек джыллары келген, абадан къауумгъа къайгъырабыз. Дарман-дары, медицина керекле хар барыбызгъа джетиширча бир бардыла.
Аптекалада солуу органланы вирусладан сакълагъан маскала бошаладыла деген хапар чыкъгъанында, аланы келтиртирге деб, Эресейни Сатыу-алыу эмда промышленность министерствосуна  къагъыт джибергенбиз.
Иш берген адамла кеслери башчылыкъ этген джерледе къуллукъ этгенлени коронавирусдан сакълар мадарла къурасала керекди. Бу хапар сатыу-алыу бла, логистика бла кюрешгенлеге да джораланнганды», - дегенди Темрезланы Рашид.
Республикан Оператив штабны кенгешинде талай магъаналы  оноу этилгенди:
- бюгюнден башлаб, башха оноу этилгинчи, Къарачай-Черкесияда спорт эмда джарыкълыкъ ишлени тыяргъа, бир джерге 50-ден аслам адам  джыйылмазгъа;
- алтотур (март) айны 17-ден окъуу эмда къошакъ билим берген учреждениеледе джазгъы солуу кюнлени баямларгъа, сабий садлада къошакъ санитар мадарла этерге;
- Эресейни Илму министерствосуну оноуу бла баш, орта окъуу заведениеле билим бериуню джоругъун бир кесек тюрлендириб, студентле кёбюсюне юйлеринде тургъанлай, билимлерин ёсдюрюрча этерге;
- куротлада санитар болумгъа айырыб артыкъ эс бёлюрге.
Бу затланы бютеу джамагъатха кенг джаяр ючюн, кёбчюлюк информацион мадарла хайырландырыллыкъдыла. Аланы кючлери бла  2019-nCoV вирусдан къалай сакъланыргъа боллугъуну юсюнден хапар берилгенлей турлукъду.
Аны бла бирге 8-8782-20-44-83 телефон номер бла  ким да сёлешиб, коронавирус бла байламлы сорууларына болушлусуча  джууабла аллыкъды. Бу телефон кече-кюн да ишлерикди.

 
{jcomments}