Бу ыйыкъда Эресейни окъуу министри Сергей Кравцов ишни юсю бла Къарачай-Черкесиягъа келиб кетди. Аны биргесине Рособрнадзорну тамадасы Музаев Анзор да болгъанды.

Джангы мекямны ачдыла
Байрым (февраль) айны 19-да ала КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид бла биргелей регионда эм уллу окъуу учреждениелени бирини – Черкесск шахарда 17-чи номерли гимназияны - джангы мекямын къууанч халда ачдыла. Къууанч джыйылыугъа келгенлени алларында сёлеше, министр Сергей Кравцов былай айтды:
- Бу къошакъ мекям тюлдю, джангы школча бир затды. Аны босагъасындан кирген сабийле аламат окъуу бёлмелени, джарагъан оборудованиени, огъурлу устазланы кёрлюкдюле. Биринчи бу къурулушха къыйын салгъан адамлагъа бюсюреу-сыпас этеме. КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни кесине уа энчи разылыгъымы билдирирге излейме. Республикада билим бериуню иги дараджагъа чыгъарыр ючюн, ол кёб зат этеди. Бу магъаналы ишге тамам къайгъырыб, кёз турада тутханлай турады. Биз да кеси джаныбыздан республиканы бу санагъатына мындан ары да эс бёлгенлей, болушлукъ этгенлей, башламланы джакълагъанлай турлукъбуз.
КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, алгъыш сёз айта, 2020-чы джыл республикада Окъууну джылыча белгиленнгенин эсге салды. Аны ышыгъы бла билим бериуню айнытыр джанындан магъаналы джумушла баджарыллыкъларын чертди, бизни республикагъа уллу эс бёлгенлей, болушханлай тургъаны ючюн, Сергей Кравцовгъа разылыгъын да билдирди.
Черкесскени 17-чи номерли гимназиясы республикада айтылгъан окъуу учреждениелени бириди, кеси да шахарны джамагъат эм къалын джашагъан джеринде орналыбды. Бусагъатда анда 2 минг чакълы сабий окъуйду. Ёзге, Рашид Бориспиевич айтханлай, аны махтауу сохталаны кёблюгюнде, мекямларыны айбатлыгъында тюлдю, билим бериуде этген джетишимлериндеди. 900 сабий сыйыныб окъурча хар не таблыкъ да къуралгъан ол джангы мекям джангы джетишимлеге себеб боллугъуна ишек джокъду.
Къууанч джыйылыуда ата-аналаны атларындан сёлешген тиширыу Байрамукъланы Кристина да уллу къонакълагъа, бу гимназияны устазларына, республиканы тамадаларына джюрек разылыгъын билдирди. «Мен кесим бу школда окъуб чыкъгъанма, бюгюн да сабийлерими бири окъуй турады. Ол себебден, айтханымы билиб, сынаб айтама», - деди ол.
Ызы бла уллу къонакъла, 1-чи классны сохталары бла бирге къызыл лентаны кесиб, джангы мекямда экскурсия этиб чыкъдыла. Эркин, джарыкъ окъуу кабинетле, спорт зал, сурат салыуну студиясы, хант бёлмеси, арбазында тоб оюнла бардырыучу майданлары – ала бары да бюгюн заманны излеминдеча ишленнгендиле. «Келир заман бюгюнден башланады» - деб 17-чи гимназияны лозунгу алайды. «Окъууну джылыны иннети да олду. Къралны Президенти Владимир Путин билим бериуню игилендириуню джолларын сагъыннган сагъатда хар къуру да билим берген объектлени технология тамалларын бегитирге кереклисин айтханлай турады. Ма бу юлгюлю школда ол джаны бла джангы мадарла ачылгъанларын кёзюбюз бла кёрюб, къолубуз бла тутдукъ», - дегенди республиканы Башчысы Темрезланы Рашид джангы мекямгъа къарагъан сагъатда, устазла, сохтала бла да этген ушагъында.
«Оноуугъуз тюздю, биз да болушурукъбуз»
Черкесскени 17-чи номерли гимназиясында къууанч джыйылыудан сора Башчыны резиденциясында уллу кенгеш болду. Анга республиканы джер-джеринден келген устазла, директорла, бирси джууаблы къуллукъчула да къошулуб, билим бериуню не джаны бла да игилендириуню мадарларын сюздюле.
- Къарачай-Черкесияда 2020-чы джыл Окъууну джылыды деб белгилегенигизни бек тюз оноугъа санайма. Биз да кеси джаныбыздан болушлукъ этгенлей, мындан ары да республиканы окъуу санагъаты бла къысха байламлылыкъда иш бардыргъанлай турлукъбуз, - деди министр Сергей Кравцов. – Ётген джылланы сынамына таяна, биргелей кюрешсек, аллыбызда тургъан борчланы тындырлыгъыбызгъа ышанама мен. Окъууну джылы демек, ол билим бериуню системасына джангы кёз бла къарауду. Ол джаны бла сизни республикада болгъан сынам къралны башха субъектлерине да хайырлыды. Къарачай-Черкесияны юлгюге келтире, Кравцов къралда бютеулей санагъатны бюгюннгю борчларын, башхача айтсакъ, приоритетлерин да белгилеб сёлешди. Ол айтыудан, бюгюнлюкде эм магъаналы борчла устазны ишини сыйын кёлтюрюудю, педагогланы айлыкъларын ёсдюрюудю, школланы мюлк-техника тамалларын игилендириудю, фахмулу сабийлени, аны кибик окъуялмагъан сохталаны джакълауду, билек болууду, къошакъ билим бериу системаны айнытыуду. 
Кенгешде бирси ишле бла бирге миллет проектлени республикада къалай хайырландырылгъанларын да сюзгендиле, аны бла бирге 2020-чы джыл кърал эсеблеу аттестацияны бизде къалай бардырыллыгъына да къарагъандыла. Рашид Бориспиевич Эресейни Окъуу министерствосу бусагъатда эте тургъан мониторингини Къарачай-Черкесиягъа уллу магъанасы болгъанын да чертгенди.
- Бек магъаналы кенгешди бу, - дегенди ол башха борчланы юсюнден сагъынылгъан сагъатда. - Арт кёзюуде республикада билим бериу системаны айнытыр джанындан кёб иш баджарылгъанды (джангы школла, сабий садла, яслиле ишленнгендиле, керекли оборудование салыннганды). Алай болса да бюгюнлюкде халы къолай болмагъан, амалсыз реконструкция этилирге неда джангы школ ишленирге керекли эллерибиз да аз тюлдю. Алай а окъутууну дараджасын ёсдюрюу барындан да магъаналы борчду дегенди КъЧР-ни Башчысы.
Байламлылыкъны бегите
Кенгешде, къууанч джыйылыуда да айтылгъан байламлылыкъны юсюнден Эресейни окъуу министри Сергей Кравцов бла Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид официал халда олтуруб да сёлешгендиле ол кюн. Федерал министерство бла республиканы араларында ол джаны бла биргелей иш джюрютюуню тюрлю-тюрлю лагъымларын сюзе, эки джаны да талай оюм айтхандыла. Сергей Кравцов республикада Окъууну джылы бла байламлы властны мындагъы органлары, муниципалитетле белгилеген джумушлагъа къараб, «Москва сизге болушургъа хазырды» деб билдиргенди.
- Биз бу джылны ичинде этерик ишлерибиз аллыбызда джыллагъа да себеб боллукъдула. Школлада билим бериуню дараджасын кёлтюрюу, джангы школла, сабий садла ишлеу, мюлк-техника тамалны бегитиу, педагогланы билимлерин, усталыкъларын ёсдюрюу, джаш устазлагъа билек болуу дегенча ишле кёбдюле республикада. Мындан ары да бизге болушуругъугъузгъа ышанабыз, - деб Темрез улу Рашид Эресейни джангы окъуу министри Сергей Кравцовгъа эмда Рособрнадзорну джангы тамадасы Музаев Анзоргъа джюрек разылыгъын билдиргенди.
Ёзденланы Якъуб.
 
{jcomments}