Башил (январь) айны 27-де Пятигорскеде РФ-ны Президентини Администрациясыны башчысыны орунбасары Владимир Островенко ШКФО-ну джангы тамадасы Юрий Яковлевич Чайка бла ол аппаратны къуллукъчуларын, бирси оноучуланы танышдырды, ол ишни бюгюнлюкде баш борчларын да белгилеб сёлешди. Аны бла бирге анга деричи ол къуллукъну баджаргъан Александр Матовниковха, ишин айыбсыз баджаргъаны ючюн, бюсюреу-сыпас этди.


Юрий Яковлевич кеси да полпредствону ишинде заман салгъан излемле бла байламлы баш борчланы сюздю. Президент Владимир Путинни Федерал Джыйылыугъа этген Чакъырыуунда айтылгъан затланы джашауда бардырыу, миллет проектлени баджарыу, законлукъну джакълау, бизнесни айнытыу, адамланы джашар джерлерин игилендириу, джаш тёлюню юретиу дегенча ишле да аланы ичиндедиле. Сёлеше келиб, Ю.Я.Чайка Шимал Кавказны экономика ёсюмюню программасын джангыртыллыгъын да сагъынды.
«Шимал Кавказ федерал округда  джашауну игилендириу бла байламлы салыннган борчла бла биргелей кюреширге биз хазырбыз», - деб билдиреди КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Инстаграмда кесини аккаунтунда.

 
{jcomments}