Эресейни Премьер-министри Дмитрий Медведев къралны субъектлерини башчылары бла «Жильё и городская среда» эмда «Экология» деген миллет проектлени джашауда толуулары бла байламлы ишлени юслеринден видеоконференция халда кенгеш бардыргъанды.

Кенгешни ишине КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид да къошулгъанды.
«Бу эки миллет проектни бир кенгешде бош сюзмейбиз. Нек десегиз, шахарда таблыкъла экология болум бла къысха байламлыдыла. Къралыбызны къалайында джашагъан джамагъатха да ол керек затды», - деб чертгенди Дмитрий Медведев.
Къарачай-Черкесияда 2019-чу джыл «Чистая страна» деген федерал проектни тамалында Уруп районну джеринде эм биринчи Уруп ГОК-ну тау-магъадан комбинатыны радиоактивли, токсинли, аны кибик джараусузгъа чыкъгъан магъаданла асыралгъан джерни экология эмда экономика джаны бла джангыртыб башлагъандыла. Экологиягъа заран салыб тургъан джерни 2021-чи джылгъа дери тыйыншлысыча джарашдырсала, 56 гектар джер джангырлыкъды. Ол джерлени ичинде «Экология» деген проектни тамалында адамла хайырланырча мадар къуралгъан 47 гектар джер да.
2020-чы – 2024-чю джыллада «Чистая страна» деген федерал проектни кючю бла республикабызны джеринде, Къарачай шахарны, Зеленчук стансени эмда Первомайское элни чеклеринде джыйылыб тургъан багушланы къурутур джанындан иш бардырыргъа керекди. 
2019-чу джыл «Таза суу» деген федерал проектни тамалында Джёгетей Аягъы бла Къобан районланы арасына суу быргъыла тартыргъа оноу этилгенди. Ол ишленсе, 11577 адам джашагъан Джёгетей Аягъы районну 6 элине, Къобан районну да 11 элине джай да, къыш да тохтаусуз таза суу берилиб турлукъду. Бу проектни тамалында 2020-чы – 2021-чи джыллада Къарачай районда, Садовое, Бесленей элледе да юч водозабор мекям ишленникди, 2022-чи – 2024-чю джыллада да аллай 9 зат этилликди.
«Жильё» деген проектни тамалында республикада 117,1 минг квадрат метр джашаугъа джараулу мекям хайырланыугъа берилгенди. 2019-чу джылны аягъына 10 кёб фатарлы юйню да къурулуш ишлери тамамланныкъдыла.
Джёгетей Аягъы шахар округда оюла тургъан юйледен 16 адам кёчюрюлгенди.
«Къарачай-Черкесияны джеринде шахар тёгереги таблыкъла къурау» деген регионал проектни тамалында 2024-чю джылгъа дери 310 арбаз бла 24 кёбчюлюк джюрюген джер джарашдырыллыкъды.
Бюгюнлюкде 60 арбаз джарашдырылыб бошагъанды. 2019-чу джылгъа планнга салыннган 12 кёбчюлюк джыйылгъан джерден 8-де иш битгенди, къалгъан 4-де да къурулуш ишле бошала турадыла.

 
{jcomments}