Багъалы джердешле! Сизни эм магъаналы кърал байрамларыбызны бири бла - Эресей Федерацияны Конституциясыны кюню бла – алгъышлайбыз!

Конституция – ол деменгили къраллыкъгъа, гражданлыкъгъа, адамны демократ эркинликлери бла борчларына шагъатлыкъды. Ол затла болмагъан джерде цивилизациялы джамагъат болмайды.
Бютеухалкъ референдумну эсеблерине таяныб, 1993-чю джыл эндреуюк (декабрь) айны 12-де къуралгъан Баш Закон къралыбызны ёсюм джолунда джангы чакъны башлагъанды. Ол Эресейни праволу демократ къралча айныу джолу эди.
Конституция Эресейни тарихини джюзле бла джылланы джыйылгъан бютеу сынамын, джетишимлерин кёргюзеди, къралны мындан ары ёсюмюню стратегиясын белгилейди. Конституцияны ёзеги адамны эмда къралны излемлеринден къуралыбды. Бизни борчубуз демократияны, тюзлюкню джорукълары джашау марда болурча, къралны, Къарачай-Черкесияны хар бир адамы законну деменгили джакълыгъын, кесини эркинликлерин, азатлыгъын дайым сезиб турурча этиудю.
Конституция – ол миллет бирликни, къралда социал эмда политика джарашыулукъну гарантиясы, ышандырыуу болгъанын неден да бек эсде тутаргъа керекбиз.
Бу байрам кюнде хар бир юйдегиге саулукъ-эсенлик, мелхум джашау теджейбиз, тамблагъы кюннге да иги умут бла къарарыгъыгъызны излейбиз! Ашхы муратларыгъыз толсунла!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.
 
{jcomments}