КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Эресей Федерацияны Миллет гвардия аскерлерини Шимал Кавказ округда тамадалыкъ этген къаууму бла тюбешгенди.

Бу кюнледе КъЧР-де РФ-ны Миллет гвардия аскерлерини Шимал Кавказ округда башчылыгъыны оператив джыйылыуу башланнганды. Тактика эмда аскер юрениулеге къошулургъа Эресей гвардияны Шимал Кавказ аскер округда командующийи Игорь Гетманов, аны орунбасары Эресей Федерацияны Джигити Алибек Делимханов, ШКФО-ну субъектлеринде джергили миллет гвардияланы тамадалары келгендиле. Оператив джыйылыу юч кюнню ичинде Къарачай-Черкесия бла Пятигорск шахарда бардырылгъанды.
Тамадала ишлерин Эресей гвардияны КъЧР-де управлениесини штаб-казарма мекямына къараудан башлагъандыла. Ол мекямны башы, ич коммуникация системасы ауушдурулгъандыла, материал-техника базасы джангыртылгъанды.
«ШКФО-да джергили аскер бёлюмлени бизни къралда эм иги хазырлыкълары болгъаннга санайма, Салпагъарланы Рашид башчылыкъ этген Къарачай-Черкесиядагъы бёлюмню да айтыб. Кърал властны органлары бла, башха джорукъ сакълагъан структурала бла байламлылыкъда миллет гвардияны аскерчилери джамагъат эмда кърал къоркъуусузлукъну сакълауда салыннган борчну толтурургъа хазырдыла», - дегенди КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид штаб-казармагъа къарагъан сагъатда.
Оператив джыйылыу баргъан кёзюуде алты джерде окъуу эмда тактика юрениуле къуралгъандыла. Андан сора да округну аскерини 2019-чу джыл этген ишлерини эсеблери чыгъарылгъандыла эмда 2020-чы джыл этиллик ишле белгиленнгендиле.

 
{jcomments}