Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид «Инвестируй в Кавказ» деген форумну джыйылыуунда эмда «Минводы ЭКСПО» деген кёрмюч аралыкъны ачылгъанына аталгъан къууанчда болгъанды.

Аралыкъны ачхан къууанчха эмда форумну пленар сессиясыны ишине Эресей Федерацияны вице-премьери Виталий Мутко, Эресей Федерацияны Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников, Эресей Федерацияны Правительствосуну Шимал Кавказны ишлерини юслеринден министри Сергей Чеботарёв, Шимал Кавказ федерал округну субъектлерини башчылары, табышлылыкъ бла банкланы келечилери къошулгъан эдиле.
«Быллай кёрмюч аралыкъ ачыллыгъын регион кёб джылны сакълаб тургъанды. Округну бютеу игилигин кёргюзген, аны ёсюмюне себеб боллукъ аралыкъ регионнга бек керек эди. Кёрмюч аралыкъ, Шимал Кавказ федерал округну хар субъектини байлыгъыны эмда къаллай ишле бардыргъанларыны юслеринден инвесторланы толу хапарлы этерикди», – деди «Минводы ЭКСПО» аралыкъны ачхан кёзюуде Эресей Федерацияны Правительствосуну Председателини орунбасары Виталий Мутко.
Бюгюнлюкде «Минводы ЭКСПО» кёрмюч аралыкъ Шимал Кавказда къой, бютеу Эресейде эм уллуланы бириди.
 «Экономика СКФО: реализуя цели национального развития» деген аты бла бардырылгъан пленар сессия «Инвестируй в Кавказ» деген 4-чю бизнес-форумну магъаналы ишлерини бири болду.
Анда Эресей Федерацияны вице-премьери Виталий Мутко арт кёзюуде Шимал Кавказда табышлылыкъ айнырча кёб ашхы иш этилгенин чертгенди.
«Бусагъатда адамланы джашауларын игилендириу эмда социал инфраструктураны айнытыу къралыбыз уллу магъана берген стратегия ишледиле. Ол ишлеге кърал инвестицияла бериледиле эмда берилгенлей турлукъдула. Сёзсюз да, регионну экономикасы ёсмесе этген муратыбызгъа джетерик тюлбюз. Бюгюнлюкде миллет проектлеге федерал ачха толу джибериледи. Алай бла 2024-чю джылгъа дери миллет проектлени юсю бла 200 миллиард сомгъа джууукъ ачха берилликди», - деди В. Мутко
Сессияда Эресей Федерацияны Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников да сёлешди. Ол ШКФО инвестициялагъа ачыкъ болгъанын эмда бусагъатда Кавказда рахат, мамыр джашау орун алыб тургъанын чертди.
«Бюгюнлюкде закон бла инвесторлагъа кърал болушлукъ этерге, аланы инвестицияларын джакълар джолла къуралгъандыла. Орта эмда гитче табышлылыкъны тинтген система таб джарашдырылгъанды.
Бусагъатда регионла кеслери бир-бир налоглагъа льготала этгендиле. Ишлерин иги бардыргъанладан беш джылны ичинде джерге эмда ортакълыкъгъа тёлеген налогларын джыймайдыла.
Инвесторла бла энчи иш бардырыу эмда административ ишле бла байламлы затланы аз этгенибизни да магъанасы болгъанды.
Быйыл 9 айны ичинде бюджетден тышында инвестицияла бир бла джарымгъа ёсгендиле. Ачха сан бла ол 6,5 миллиард сом болады. Алай бла регионда джамагъатны иш къоллу болгъаны да аллай бирге ёсгенди», - деди  Александр Матовников.
Джыйылыуда Эресей Федерацияны Шимал Кавказны ишлерини юсюнден министри Сергей Чеботарёв да Шимал Кавказда кёб тюрлю ашхы ишлеге къралдан болушлукъ этилгенин айтды.
«ШКФО-ну социал-экономика ёсюмюн баджарыу джаны бла кърал программалагъа эмда ала бла байламлы 7 подпрограммагъа тыйыншлы болушлукъ этиледи. Джыл сайын уллу магъанасы болгъан инвестиция проектлеге болушлукъ этерча 3,5 миллиард сом бериледи. «Корпорация развития Северного Кавказа» эмда «Курорты Северного Кавказа» деген акционер бирлешликге да инвестиция этиледи», - деди министр.
Андан сора пленар кенгешде регионла арасы байламлылыкъны, Шимал Кавказда инвестицион хауаны, регионлада инвестицион проектлени юслеринден оюмларын айтыб сёлешдиле.
«Бюгюнлюкде къралыбыз Шимал Кавказ федерал округну инфраструктурасын ёсдюрюуню юсю бла уллу иш бардыргъанды. Субъектлени айнытыуда уллу магъанасы болгъан санагъатха - туризмге - айырыб эс бёлюннгенди. Баджарылгъан ишни юсю бла бизни курортларыбызгъа инвестицияла этерге излегенлени эмда туристлени саны ёсгенден сора да, къыйырда орналгъан эллерибиз айный барадыла. Кавказда иги инвестицион болум къуралгъаныны баш чуруму бюгюнлюкде регионда рахатлыкъ бла джарашыулукъ орналгъанындады.
Къарачай-Черкесияда федерал властланы кючю бла кёб тюрлю миллет проект джашауда орун алгъанды. Аланы себеблери бла джамагъатны джашау болуму иги джанына айланныкъды, республиканы экономика ёсюмюне да уллу болушлукъ боллукъду», - деди Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид кесини сёзюнде.

 
{jcomments}