Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни башчылыгъы бла Терроризмге къаршчы ишлеген комиссия террорист эмда экстремист зулмулукъну джолларын кесиу бла байламлы ишлени сюздюле.

Темрезланы Рашид, кенгешни ача, билдиргенден, 2019-чу джыл аууз-герги (октябрь) айны 8-де Терроргъа къаршчы ишлеген миллет комитетни джыйылыуунда Эресей Федерацияны ФСБ-сыны директору Александр Бортников Шимал Кавказ регионда, закон-джорукъ сакълагъан органланы этген ишлерини кючлеринден террор ишле аз болгъанларын чертгенди. РФ-ны Терроргъа къаршчы ишлеген миллет комитетини тамадасы Терроризмге къаршчы кюрешген миллет комиссияланы регионлада тамадаларына, толтуруучу властны федерал органларыны башчыларына, джорукъ сакълаучу органланы келечилерине, алагъа салыннган джууаблы, къыйын борчну сый бла толтургъанларын айтханды. Мындан ары да джангы профилактика мадарла этилгенлей турургъа кереклилерин да чертгенди.
«Шимал Кавказ федерал округну джеринде эмда бизни республикада терроризмге къаршчы ишлени бардыра турургъа керекди. Толтуруучу властны республикан органларыны башчылары, Терроризмге къаршчы ишлеген джергили комиссияла терроризмге къаршчы профилактика ишлеге уллу эс бёлюрге тыйыншлыдыла. Ол себебден бюгюн кенгешде терроризм бла экстремизмге къаршчы джангы мадарла къурауну, миллетлени арасында келишиулюкню кючлю этиуню, социал эмда башха объектлени къоркъуусузлукъларын сакълау бла байламлы этиллик ишлени юслеринден оноу этерге керекди», - деди Темрезланы Рашид.
Кенгешде Темрезланы Рашид республикада Терроризмге къаршчы кюрешген миллет комиссияланы джангы келечилери бла - КъЧР-ни прокурору Олег Жариков, ШКФО-да Президентни Толу эркинликли келечисини аппаратыны КъЧР-де федерал инспектору Игорь Дральщиков, РФ-ны Тинтиу комитетини КъЧР-де Тинтиу управлениесини тамадасы Николай Щепкин бла - танышдырды.
КъЧР-ни миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юслеринден министрини орнун толтургъан Хубийланы Ислам терроризмге, экстремизмге къаршчы бардырылгъан ишлени, миллетле арасы келишиулюкню юслеринден толу хапар айтды.
Ол билдиргенден, КъЧР-ни Миллет ишлерини, кёбчюлюк коммуникацияла бла басманы юслеринден министерствосу МВД-ны экстремизмге къаршчы кюрешген аралыгъы бла биригиб, Интернетни кючю бла электрон билдириуле этгенди эмда республиканы кёбчюлюк информацион мадарларында экстремист иннет джайылмазча, ангылатыу халда, статьяла басмалагъанды. Бу ишге республикабызны алчы адамлары, дин къуллукъчулары да къошулгъандыла.
Дагъыда быйыл министерство профилактика джорукъда джаш тёлюге джоралаб терроризмге къаршчы 128 ангылатыу-информацион иш бардыргъанды.
Джёгетей Аягъы районну администрациясыны башчысы Лайпанланы Мурат да районда терроризмге, экстремизмге къаршчы къаллай ишле этилгенлерини, миллетле арасы келишиулюкню джарашдырыуну юслеринден айтды.
Дагъыда кенгешде федерал законну излеми бла, КъЧР-де Терроризмге къаршчы кюрешген миллет комиссияны бегими бла сатыу-алыу аралыкълагъа, турист комплекслеге, маданият эмда башха джамагъат объектлеге джакълыкъ этиуню юсюнден да сёлешдиле.

 
{jcomments}