Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидге абыстол (ноябрь) айны 15-де, ачыкъ эфирде, республикада джылы джетмеген сабийлеге снюсла бла никотини болгъан затланы сатханларын билдириб, аны тыяр джанындан мадар этерин тилеген эдиле.

Башчы алайда бу сорууну кереклисича тинтерге борч саллыгъын билдирген эди.
Алай бла мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Парламентини законланы юсюнден, кърал къурулушну эмда кеси кеслерине оноу этген джергили управлениелени хакъындан комитетини тамадасы Владимир Умалатовну башчылыгъы бла бу ишге аталыб кенгеш бардырылгъанды. Джыйылыугъа КъЧР-де Ич ишлени министерствосу бла бу ишге джууаблы ведомстволаны келечилери къошулгъан эдиле.
Кенгешни кёзюуюнде никотини болгъан затланы сабийлеге эркин сатыуну юсюнден сорууланы сюздюле. КъЧР-ни Ич ишлерини министерствосуну келечиси билдиргеннге кёре, федерал закон бла тютюнню сатаргъа эркинлик берилмейди, къалгъан никотини болгъан затланы юслеринден а джукъ сагъынылмагъанын айтды. Законда «никотини болгъан продукция» деб белгиленмегени амалтын, ала законну бузмайдыла. Алай бла сабийлени саулукъларын бошагъан продукцияны сатхан адамланы джууабха тарталмагъанларын билдирди.
Алай бла комитетни депутатлары КъЧР-де иш айтылгъан законнга тюрлениуле кийириб, акъыл-балыкъ болмагъан сабийлеге «снюс бла никотини болгъан продукцияны сатаргъа эркинлик бермезге деген законну проектин хазырларгъа оноу этдиле.

 
{jcomments}