Бу кюнледе РФ-ны Шимал Кавказны ишлерини юсюнден министри Сергей Чеботарёв Къарачай-Черкес Республикагъа ишни юсю бла келиб, Темрезланы Рашид бла бирге республиканы социал-экономика ёсюмюню юсюнден кенгеш бардыргъанды.

Сергей Чеботарёв быйылны биринчи джарымыны  кёргюзюмлери бла шагъырейлениб, республиканы ёсюмюнде иги джанына тюрлениуле болгъанларын чертгенди.
«Республикада ишсизликни дараджасы иги джанына айланнганын айтыргъа излейме. Хычаман-никкол (май-июнь) айлада сизни регионда ишсизлик Шимал Кавказ федерал округну ичинде орта дараджадан энгишгеди. Бу кёргюзюмню джылны аягъына дери сакълаяллыкъсыз, деб ышанама. Эл мюлк продукцияны чыгъарыуда да иги джанына тюрлениулеригизни чертерим келеди, джылны биринчи джарымына 2,8 процентге ёсгенди», - дегенди РФ-ны Шимал Кавказны ишлерини юсюнден министри Сергей Чеботарёв.
Министр андан сора да Эресейни Шимал Кавказ федерал округну ёсюмюню юсюнден кърал программасыны тамалында «Къарачай-Черкес Республиканы ёсюмю» деген подпрограмманы джашауда къалай орунлу бола баргъанына багъа бергенди.
«Къарачай-Черкес Республиканы ёсюмю» деген подпрограмманы юсюнден айтсам, ол болджалдан таймай, заманында тындырыла барады. Биз республиканы Башчысы Темрезланы Рашид бла, Правительствосу бла, министрлери бла къысха байламлылыкъда турабыз. Ол себебден подпрограмма тыйыншлысыча заманында этиле баргъаннга санайбыз», - деб чертгенди министр.
Темрезланы Рашид да РФ-ны Шимал Кавказны ишлерини юсюнден министерствосу республиканы социал-экономика ёсюмюне уллу эс бёлюб тургъаныны себебинден талай проект джашауда орун алгъанларын чертгенди.
«Республиканы социал-экономика ёсюмюне хаман эс бёлгенлей тургъаныгъыз ючюн, джашауда орунлу болгъан проектле ючюн, миллет проектлени толтурууда бирге этген ишлерибиз ючюн разылыгъымы билдирирге излейме. Биз барыб къарагъан эки саулукъ сакълау объект да Шимал Кавказ федерал округну социал-экономика ёсюмюню программасына кёре биригиб ишлегенибиз бла хайырланыугъа берилгендиле», - дегенди Темрезланы Рашид.
Аны бла да къалмай, республиканы Башчысы Минкавказдан сора да профилли федерал министерствода ёсюмню хакъындан институтла болушуб тургъанларын айтды.
«Бюгюн кюнде РФ-ны Шимал Кавказны ишлерини юсюнден министерство да, Шимал Кавказны Ёсюмюню корпорациясы да, къагъытларыбыз тыйыншлысыча джарашдырылсала, бизге болушургъа хазырдыла. Бизни инвесторларыбыз РФ-ны Шимал Кавказны ишлерини юсюнден министерствосуну, Шимал Кавказны Ёсюмюню корпорациясыны, Къарачай-Черкес Республиканы болушлукълары бла эндиги джылгъа белгиленнген проектлени джашауда орунлу этериклерине ышанабыз. Эресей Федерацияны Президентини указларын толтуруу, миллет проектлени джашауда орунлу этиу, экономика секторну ёсдюрюу бизни баш борчубузду. Бюгюн кюнде толтурулгъан проектлерибиз бардыла, алай а этер затларыбыз алкъын кёбдюле. Ол себебден къысха заманны ичинде бирге ишлегенибизни джетишимлерин кёрлюкбюз», - дегенди Темрезланы Рашид.
 
{jcomments}