Багъалы анала эмда къарт анала! Таза джюрекден сизни барыгъызны да бу джылы эмда джарыкъ байрамыгъыз бла – Ананы кюню бла – алгъышлайбыз!

Ана хар адамны да джашауунда эм багъалы, эм сыйлы адамды. Сау ёмюрюбюзню узагъына аны къайгъырыуун сезгенлей турабыз. Ананы сюймеклиги  джюреклерибизни джылытхан бла къалмай, бизге къарыу-кюч да береди, джарсыуланы хорларгъа болушханлай турады. Ана, сёзсюз да, халкъны тин-иннет байлыгъыды. Ананы тыйыншлы тёлюлени ёсдюрюуде къыйынына да багъа джетмейди.
«Дунияда бютеу ёхтемлик да аналаны кючлеринденди. Кюнсюз гюлле чакъмайдыла, сюймекликсиз да насыб джокъду. Тиширыусуз сюймеклик джокъду, анасыз а поэт да, джигит да болмайды», - деб джазгъанды белгили орус джазыучу Максим Горький.
Сабийлеге - къралны тамбласыны адамларына - адеб-намыс шартланы сингдиргенле, тюз джашау джолланы сайларгъа болушханла аналадыла. Аналыкъ керти сыйгъа, махтаугъа тыйыншлыды. Биз кёб сабийли аналаны эмда аналыкъ этгенлени къыйынларын иги билебиз. Ол себебден аналыкъгъа кёлтюргючлюк этиуню республиканы, бютеу къралны да башчылыгъы баш ишге санайдыла, анга аталыб талай миллет проект да нюзюрленибди. Къарачай-Черкес Республикада социал инфраструктурада хар зат иги джанына тюрлениб баргъаны хакъды. Джангы сабий садла, окъуу, медицина эмда спорт учреждениеле ишленнгендиле. Кёб фатарлы юйлени арбазлары кереклисича таб джарашдырылгъандыла. Федерал эмда регионал дараджада аналагъа сабийлени ёсдюрюуде болушлукъ этиу джаны бла ишле тыйыншлысыча баджарыладыла.
Кёб сабийли аналагъа эмда бала алыб асырагъан аналагъа болушлукъ, джакълыкъ этиу бизни баш борчубузду. Аны себебли, кёб сабийли эмда сабийлерин ариу ёсдюрген аналаны Къарачай-Черкесияны «Аналыкъ махтау» («Материнская слава») деген белги бла саугъалайдыла.
Бу сыйлы байрам кюн Къарачай-Черкесияда аналагъа, хар кюнде къаджыкъмай уруннганлары, акъыллары-эслери эмда тёзе билгенлери ючюн разылыгъыбызны билдире, сау болугъуз дей, бюсюреу этебиз. Республикабызда эмда бютеу Эресейде аналаны барына да кючлю саулукъ, узакъ ёмюр, юйдеги насыб теджейбиз! Сабийлеригиз сизге къайгъыргъанлай, джетишимлери бла къууандыргъанлай турсунла. Кёб миллетли Къарачай-Черкесияда хар бир юйде сюймеклик, разылыкъ орунлу болуб турсунла!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.
 
{jcomments}