Къарачай-Черкес Республикада «Бирикген Эресей» партияны регионал бёлюмюню ХХV-чи конференциясыны ючюнчю кёзюую ётдю. Анда партияны Москва шахарда бардырыллыкъ XIX-чу съездине делегатланы сайладыла.
Конференцияны ишине партияны КъЧР-ни районлары бла шахарларында 12 джергили бёлюмюнден келечиле, регионал эмда джергили советлерини членлери, депутатла, министерствола бла тюрлю-тюрлю ведомстволаны келечилери да къошулгъан эдиле.
Къарачай шахар округну мэри, «Бирикген Эресей» партияны КъЧР-де бёлюмюню секретарыны биринчи орунбасары Диналаны Алик озгъан джылгъа регионал бёлюмню ишини юсюнден хапар айтды.
- Сайлауланы аллы бла кёб магъаналы иш бардырылгъан эди. Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы, «Бирикген Эресей» партияны Баш советини члени Темрезланы Рашид элледе, районлада, шахарлада да миллет бла тюбешиуле бардырыб, аланы джарсыуларына, оюмларына тынгылагъан эди. Аны тышында да партияны атындан баргъан кандидатла бары да 300-ден аслам тюбешиу бардырыб, сайлаучуланы излемлери бла шагъырей болгъан эдиле. Тюбешиулени кёзюуюнде айтылгъан оюмла, тилекле бары да эсге алыннгандыла. Бюгюнлюкде аланы толтурур джанындан ишлейбиз.
Дина улу чертгенден, «Бирикген Эресей» партия проектлени толтуруугъа уллу эс бёледи. Аны себебли, джамагъат бла энчи тюбешиуле миллетни излемлерин, аланы джарсыуларын толу ачыкълайдыла.
- Джамагъат бла тюбешиулеге, аны излемлерине партия артыкъ уллу эс бёледи. Аны себебли партияны ал башланнган бёлюмлерин айнытыу баш борчларыбызны бириди. Аланы болушлукълары бла джамагъатны оюмун эшитирге, аны джарсыуларына кёз-къулакъ болургъа, излемлерин билирге бизге тынч болады, - деди Диналаны Алик кесини сёзюнде.
Къарачай-Черкес Республикада партияны эмда миллет проектлени къалай толтурулгъанларыны юсюнден КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) илму, билим бериу, адабият, спорт эмда джаш тёлю бла туризмни хакъындан комитетини председатели, партияны Черкесскеде джергили бёлюмюню секретары Алексей Ганшин хапар айтды. Халкъ Джыйылыуну (Парламентни) депутатларыны атындан Игорь Гонов сёлешди. Ол «Бирикген Эресей» партияны регионал бёлюмюне сайлауланы кёзюуюнде бардыргъан ишлери ючюн джюрек разылыгъын билдирди, республиканы депутатлары алагъа салыннган борчну толтура, мындан ары да миллетни джашауун игилендирир джанындан ишлерикдиле, деди.
 - Бюгюн биз, «Бирикген Эресей» партияны Къарачай-Черкесияда бёлюмюню XXV-чи конференциясыны ючюнчю кёзюуюнде, сайлаула бардырыб, КъЧР-ден партияны съездине къошуллукъланы кандидатларын белгиледик. Аны тышында да озгъан джылгъа этилген ишлени эсеблерине къарадыкъ. Партия уллу, магъаналы иш бардыргъанды, аны «Бирикген Эресейни» председатели Дмитрий Медведев да чертген эди. Мындан ары да кёргюзюмлени не къадар мийик дараджагъа чыгъарыр джанындан кюреширикбиз. Бизни нюзюрюбюз республикада джашау дараджаны не къадар игилендириудю», - деди кесини сёзюнде партияны регионал бёлюмюню толтуруучу комитетини башчысы Джамбаланы Руслан.
Конференцияны кёзюуюнде ачыкъ сайлаула бардырыб, делегацияны къурамын бегитдиле. Анга Татьяна Черняева, София Лагучева эмда Фатима Карданова киргендиле.
Белгилисича, «Бирикген Эресей» партияны XIX-чу съезди абыстол (ноябрь) айны 23-де Москва шахарда бардырыллыкъды.
ХУБИЙЛАНЫ Фатима.
 
{jcomments}