Аллыбызда джууукъ заманда Къарачай-Черкесияда почта байламлылыкъны юч джангы модуль бёлюмю ишлеб башларыкъды. Ала Доммай посёлокда, Къарачай шахар округну Малокурганный посёлогу бла Зеленчук районну Ильич элинде ачыллыкъдыла.
- Почта байламлылыкъны модуль бёлюмлери, Россияны Почтасыны модернизация проектине кёре, адамлагъа этген джумушларыны асыулулукълары бла культураларын ёсдюрюр ючюн ачыллыкъдыла, - дейди КъЧР-ни Промышленность бла сатыу-алыу министерствосуну Транспорт бёлюмюню тамадасыны заместители Хубийланы Норчук. – Бу проектни толтургъан заманда объектлени барлыкъ джерлерине элтиуню къыйын иши да баджарыллыкъды. Ол ишни толтурууну борчун КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни  аманаты бла биз кесибизни бойнубузгъа алгъанбыз.


Почта байламлылыкъны модуль бёлюмлери оператор терезеле бла, олтуруб сакълаучу залла бла, техника бёлмеле бла, аны кибик  башха затла бла толу  баджарыллыкъдыла.
Почта байламлылыкъны быллай модуль бёлюмлери, адетдеча, тыйыншлы почта бёлюмле келтириб  орнатырча мекямлары болмагъан эллеге салынадыла.

 
{jcomments}