Багъалы бирджуртчула! Таза джюрекден барыгъызны да ашхы байрам бла - Халкъланы биригиулерини кюню бла – алгъышлайбыз!


Бу байрам эресейчи миллетлени джауну аллында биригиу адетлерини тарих белгисиди. Ата джуртубуз кючлю болур ючюн, джашнар ючюн, къраллыгъы бегир ючюн, азатлыгъы ючюн, миллетлени тин байлыкъларын джакълар ючюн адамла миллетликлерине, динлерине, джашагъан джерлерине, не къыйын заманда да къалай биригиб тургъанларын биз тарихибизден билебиз.
Эресейчи адамланы, 1612-чи джыл Минин бла Пожарскийни зытчыу аскерлери бла биригиб, Кремль къаланы къатында тыш къралчы джауланы хорлагъанлары патриотлукъну, эркишиликни, ётгюрлюкню кёргюзген юлгюлени бириди. Аллай бирикмекликни адамла Уллу Ата джурт къазауатны заманында да кёргюзгендиле.
Биз Эресей къралыбызны тарихи бла, Джигитлерибиз бла хар заманда ёхтемленнгенлей турабыз. Ала Ата джуртха сюймекликни юлгюсю болгъанлай турлукъдула къачан да.
Багъалы бирджуртчула, бу байрам кюн сизни джюреклеригиз насыбдан, сюймекликден толсунла! Хар биригизге кючлю саулукъ, насыб, джарашыулукъ, рахат джашау теджейбиз!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.
 
{jcomments}