Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид «Бирикген Эресей» партияны Къарачай-Черкесиядагъы регионал бёлюмюню XXV-чи конференциясыны экинчи кёзюуюню ишине къошулгъанды. Анда 247 адам болгъанды.
«Бирикген Эресей» партияны Баш советини члени, Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид кесини сёзюнде республикада джашагъан адамлагъа разылыгъын билдириб сёлешгенди. Аланы сайлаулагъа тири къошулгъанлары бла «Бирикген Эресей» партия КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууна (Парламентине) эмда кеси башларына оноулу джергили органлагъа ётген сайлаулада хорламлы болгъанды.
Башчы чертиб айтхандан, сайлау кампаниягъа 6 политика партия къошулгъанды. Ала барысы да регионну Парламентине ётгендиле. Ол зат республикада конкуренция политика мийик дараджада болгъанын кёргюзеди.
«Къарачай-Черкесияны джамагъаты этген сайлау - ол къралыбызны Президенти Владимир Путин бла «Бирикген Эресей» партияны Председатели Дмитрий Медведев бардыргъан джолну тутууду. Халкъ Джыйылыугъа (Парламентге), кеси башларына оноулу джергили органлагъа сайланнган депутатла Президент айтхан затланы кеслери ишлеген джерледе уллу джууаблылыкъ бла толтурлукъларына мен толу ышанама…
Бюгюн кюнде джашау дараджаны ёсдюрюу ишге республикада джашагъан адамланы не къадар кёб къошуб, аланы оюмларына да тынгылаб, бирге ишлеу бизни баш борчубузду. Аны барысын да толтуруучу, муниципал властланы, башха партияланы келечилери бла бирге этерге керекбиз. Аллыбызда этерге керекли ишибиз алкъын кёбдю. Ол себебден Къарачай-Черкесияны джашнатыр джанындан мындан да иги ишлерге керекбиз», - дегенди Темрезланы Рашид.
 СЕМЕНЛАНЫ Зарема.
 
{jcomments}