Болгарияны Бургас шахарында «Болгария Республикада Шимал Кавказны ыйыгъы» деген фестиваль ишин башлагъанды.
Фестивалны «Посети Кавказ» деген фонд бардырады, анга Эресей Федерацияны Шимал Кавказны Ишлерини юсюнден министерствосу, Туризмни хакъындан федерал агентство, Россотрудничество эмда ШКФО-ну субъектлерини Правительстволары болушлукъ этгендиле.

Фестиваль къуралгъан джерге къараргъа Болгария Республиканы туризмини министрини орунбасары Любен Кынчев, РФ-ны Варна шахарда тамада келечиси Владимир Климанов, Бургас шахарны мэрини орунбасары Йорданка Бенова-Ананьева, РФ-ны Бургас шахарда Сыйлы келечиси Тонко Фотев, «Курорты Северного Кавказа» АО-ну директоруну орунбасары Мирзега Абдуселимов эмда «Посети Кавказ» деген фондну баш директору Станислав Аристов келгендиле.
Къарачай-Черкес Республиканы туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министрини кенгешчиси Алина Агирбова фестивалгъа келгенлени КъЧР-де туризм къаллай халда болгъаны бла шагъырей этгенди. Ол республикада туристлеге деб къуралгъан джарыкълыкъ, саулукъ бакъгъан ишлени юсюнден, къыш айлада Къарачай-Черкесияны тау курортларында солууну юсюнден да толу хапар айтханды.
Алина Агирбова КъЧР Эресей Федерацияны субъектлерини ичинде туризм бла кюрешиб башлагъанланы эм биринчилени бири болгъанын чертди. Республиканы Башчысыны таб оноуу бла бюгюнлюкде турист аралыкъла, къонакъ юйле, солуу базала, пансионатла, альпинист лагерле, джолоучулукъ бла экскурсияланы бюролары, чынды джолла, хант юйле асламдан аслам бола барадыла, кеслери да бир-бири бла байламлылыкъ тутадыла.
Кесини сёзюнде Алина Агирбова Доммай бла Архыз турист аралыкъла теджеген тау лыжа солуугъа уллу эс бёлгенди. Ол айтхандан, Архызда къонакъ юйле бла тау лыжа инфраструктураны ёсюмю туристлени санын танг аслам этерге себеб болгъанды. Сёз ючюн, 2018-чи джыл 1,350 миллион адам келген эди, туристлени саны 12,5 процентге аслам болгъан эди. 2019-чу джыл, бюгюнлюкде белгиленнгеннге кёре, туристлени саны 1,500 миллиондан аслам боллукъду.
Туристле артыкъ да бек Тёбен Архызда тарих-архитектура эмда археология аралыкъны джаратханларын да чертгенди министрни кенгешчиси. Ол аралыкъ 1977-чи джыл, VII-чи-XIII-чю ёмюрледе былайда орналгъан алан шахарны джеринде, къуралгъан эди. Алайда Х-чу ёмюрде византиячы устала ишлеген юч клиса да барды. Аны тышында да XIХ-чу ёмюрде ишленнген чыркъауну (монастырь) эмда алан шахарны къабыргъалары сакъланнгандыла. Бюгюнлюкде, Къарачай-Черкес Республиканы Башчысыны бегими бла, республиканы джеринде орналгъан беш клиса да джангы къуралгъан «Аланский христианский центр на Северном Кавказе» деген учреждениени къурамына киредиле.
Аны кибик, бюгюнлюкде КъЧР-де туризм бла байламлы бир бёлек магъаналы проект барды. Аланы ичинде «Джылы-суу» деген санатор-курорт аралыкъны ишлеу, Красный Восток элде къуралгъан «Гумлокт» деген турист-рекреацион кластерни айнытыу, «Жемчужина Кавказа» атлы турист-рекреацион джерни джарашдырыу, «Зеленый остров» деген спорт-саулукъ бакъгъан кластерни эмда «Строительство всесезонного курортного кластера «Пьхия-Кислые источники» деген инвестициялы проектни кенгертиу ишле бюгюнлюкде эм магъаналыдыла.
Фестиваль 7 кюнню барлыкъды. Аны кёзюуюнде Болгарияны къонакълары, джамагъаты да Шимал Кавказны маданияты, туризм халы, адетлери бла танышыр мадар табарыкъдыла. Фестиваль площадкала Бургас, Несебр эмда Варна шахарлада къуралгъандыла. Аны къурагъанла чертгенден, быллай ишле халкъла арасы туризмни айныууна, Шимал Кавказгъа европачы туристлени келиулерине да уллу себеблик этедиле.
Белгилисича, фестивалны бардырыуну юсюнден 2019-чу джылны алтотур (март) айында Эресей-Болгария бизнес-форумну кёзюуюнде сёлешиннген эди. Форумда Эресей Федерацияны Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев бла Болгария Республиканы Премьер-министри Бойко Борисова да болгъан эдиле. Форумда РФ-ны Экономика айныууну министерствосу бла Болгария Республиканы Туризмини министерствосу эки къралны арасында туризмни айнытыуну хакъындан бирлешиб бардырлыкъ ишлерини Программасына къол салгъан эдиле.
 ХУБИЙЛАНЫ Фатима
 
{jcomments}