Къыркъаууз (сентябрь) айны 7-де Ингуш Республиканы ара шахары Магасда уллу къууанч болду. Къарачайны сыйына атаб «Къарачай» деб сквер ачылды. Скверни ачылыууна КъЧР-ни белгили адамлары да къошулгъан эдиле. Аланы араларында, бу ишге уллу къыйыны кирген, «Бал чучхурла» атлы турист аралыкъны башчысы Боташланы Бекмырзаны джашы Мусса,  «Къарачай - алан халкъ» джамагъат бирлешликни президиумуну башчысы Боташланы Дауутну джашы Сулайман хаджи, джамагъат ишчи Хубийланы Алика, Катчиланы Халит хаджи башчылыкъ этген Дружба элни сыйлы къартлары эмда башхала бар эдиле.
Ингушлула КъЧР-ден баргъан делегациягъа джылы тюбедиле. Къайры къарасанг да, къарнаш шохлукъну сезимлерин кёре эдинг. Делегацияны хар бир членине джылы тюбеб, ийнакълай, тансыкълай эдиле ингушлула.
Скверни ачылыуу ингушлула бла къарачайлыланы арасында уллу шохлукъ, къарнашлыкъ болгъанына шагъатлыкъ этди. Ингуш Республиканы ара шахары Магасны мэри Беслан Цечоев Къарачайны сыйына аталгъан скверни ача, былай айтды:
- Къарачай халкъ бла ингушлуланы арасында шохлукъ бурундан бери келеди. Биз бир терекни бутакъларыбыз, аны тамырлары эки къарнаш халкъны – къарачайлыла бла ингушлуланы - джашауларына, джазыуларына ашау бериб турадыла. Къарт аккаларыбыз бизге къоюб кетген джерле аламат, ариу джерледиле. Биз алагъа не заманда да разы болуб турургъа керекбиз. Биз ёхтем, ашхы къанлы аланланы туудукъларыбыз.
Бюгюн биз Ингуш Республиканы ара шахары Магасда Къарачайны сыйына атаб сквер ачабыз. Эки халкъгъа уллу къууанчды ол. Мындан ары да арабызда къарнашлыкъ шохлукъну бегитиуге, бир-бирибизни сыйыбызны кёрюуге уллу себеблик этерикди бу къууанч. Эки халкъны арасында шохлукъну бир зат да бузаллыкъ тюлдю. Джашасынла къарачай халкъ бла ингуш халкъ. Уллу къралыбыз Эресейни къурамында мындан ары да джашнасынла.
Ингуш Республиканы ара шахары Магасны мэри Беслан Цечоев, КъЧР-ни эмда Черкесск шахарны Кюнлери бла КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашидни алгъышлаб, республиканы джамагъатына саулукъ-эсенлик эмда джетишимле теджеди.
   КЪОБАНЛАНЫ Махмут.
 
{jcomments}