Къыркъаууз (сентябрь) айны 8-де, чёб атыуну кюнюнде, Къарачай-Черкес Республиканы джамагъаты Халкъ Джыйылыуну (Парламентни) 6-чы чакъырыууна эмда 9 район бла 4 эл Советге депутатланы сайлады.

Саулай да 22 сайлау кампания бардырылгъанды, 246 депутат айырылгъанды.
КъЧР-де сайлаула къалай бардырылгъанларына РФ-ны Президентинде адамланы эркинликлери бла граждан обществону ёсюмюню хакъындан советни члени Владимир Ряховский, Эресейни ёкюллерини гильдиясыны вице-президенти Владимир Самарин, «Гражданский контроль» деген адамланы сайлау эркинликлерин джакълагъан ассоциацияны советини члени Олег Иванников, орус тилде сёлешген ёкюллени халкъла арасы ассоциациясыны члени Виктор Наумов, «Национальный общественный мониторинг» деген джамагъат къозгъалыуну келечиси Андрей Кононов, РФ-ны Кърал Думасыны депутаты Михаил Старшинов да къарагъандыла.
 «Ассоциация сайлау участокланы хазырлыкъларына, къагъытла кереклисича джарашдырылгъанмыдыла деб къарайды, чёб атаргъа келген адамланы эркинликлери бузулмазча мадарла къураллыкъларын излейди», - дегенди Олег Иванников.
Республиканы Сайлау комиссиясы билдиргенден, участокла бары да заманында ишлерин башлагъандыла, джорукъ бузулгъанды деб, кишиден тарыгъыу келмегенди. Сайлауланы рахат халда ётгенлерин Эресей Федерацияны Президентинде Адамланы эркинликлери бла граждан обществону ёсюмюню хакъындан советни члени Владимир Ряховский да чертгенди. Ол кеси да РТИ-де къуралгъан 1-чи номерли сайлау участокга барыб, чёб атыу ишле къалай бардырылгъанларына къарагъанды.
«Къарачай-Черкес Республикада сайлаула мийик дараджада бардырылгъанлары кёлюмю иги этди. Дауур, къаугъа чыкъмады, алай болургъа чурумла да джокъ эдиле. Бизни баш борчубуз – джорукъ бузулгъаны болса аны эсебге алыб, адамланы сайлау эркинликлерин джакъларгъады», - дегенди Владимир Ряховский.
КъЧР-де 250 сайлау участок барды. Аланы бири «Карачаево-Черкесская республиканская клиническая больница» РГБ ЛГТУ-да, больницада ишлегенлеге, анда саулукъларын бакъгъанлагъа да таблыкъгъа деб, къуралгъанды.
42 сайлау участокда бюллетенлени санаргъа КОИБ-2017 комплексле хайырландырылгъандыла. Джергили комиссия ишлеген 12 мекямгъа видеокамерала салыннгандыла. Джамагъатны къоркъуусузлугъун сакълагъан эм баш борчланы бири болгъаны себебли, сайлауланы кёзюуюнде анга уллу эс бёлюннгенди, аны ючюн деб сайлау участоклада металлодетекторла къурулгъандыла.
Сайлауланы эсеблерине кёре, «Единая Россия» партия ючюн сайлаучуланы 65,04 проценти (132,4 минг адам) чёб атханды.
КПРФ ючюн 12,17 процент чёб атханды, «Справедливая Россия» 6,19 процент адамдан джакълыкъ табханды, «Патриоты России» партия ючюн 5,93 процент адам, «Гражданская платформа» партия ючюн 5,13, ЛДПР-ни да 5,04 процент адам чёб атханды.
Саулай да сайлаулагъа 203612 адам къошулгъанды, ол республиканы джамагъатыны 69,07 проценти болады.
РФ-ны Президентинде Адамланы эркинликлери бла граждан обществону ёсюмюню хакъындан советни эмда «Гражданский контроль» деген адамланы сайлау эркинликлерин джакълагъан ассоциацияны советини членлери да кирген мониторинг къауум Къарачай-Черкес Республикада сайлау ишлени бардырылгъанларына уллу багъа бергендиле, сайлаула мийик дараджада бардырылгъанларын да чертгендиле.
БИЛЯЛЛАНЫ Фатима.
 
{jcomments}