Бу кюнледе КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Тебердиде биосфера заповедникде Къарачай шахар округну джамагъаты бла тюбешгенди.

Темрезланы Рашид республиканы районлары бла шахарларына баргъан кёзюуде, адамла социал эмда инженер инфраструктураланы айныгъанларыны юсюнден айтханларын чертгенди.


«Бу ариу джерле Къарачай-Черкесияны дуниягъа белгили этгендиле. Къарачаай шахарны, Тебердини, Доммайны уллу потенциаллары барды.
Къарачай шахардан Доммайгъа дери газ быргъыла тартылгъаны Теберди ёзенни эллерине джангы джашау ачарыкъды. Бюгюн биз сынгар къурулуш бла инфраструктураны джангырыуну юсюнден айтхан бла къалмай, бери инвесторла чакъырыуну, республиканы бу джаныны экономикасын айнытыуну сюзерге керекбиз», - дегенди республиканы Башчысы джыйылыуну ача.
Теберди кёб заманны «кёлеккеде» тургъанды. Тюбешиуден сора джамагъат къаллай тюрлениуле излегени ачыкъ болгъанды. Шахарчыланы тилеклери бла физкультура, спорт аралыкъ, джангы сабий сад, спорт эмда сабий площадкала ишленникдиле. Тебердиде 90x60 метр тюбю тёшелген футбол ойнарча джер хайырландырыугъа берилликди.
«Терк болушлукъну» джангы машинасы керекди, деген тилеклерин да айтдыла адамла. Алай бла быйыл къыркъаууз (сентябрь) айны 5-не джангы реамобилни джыйыны ишлеб башларыкъды шахарда. Дагъыда джамагъатны тилеги бла Тебердиде ол джыйынны къурамына хирург да кириб, ол да къарарыкъды ауругъанлагъа.
«2020-чы джыл Къарачай шахарда, Тебердиде, Орджоникидзевский бла Мара Аягъы элледе 4 спорт площадка ишлерикбиз. Мара Аягъыны ара орамыны 1,5 километр узунлугъу болгъан тротуарын джангыртырыкъбыз. Къысха заманда Къарачай шахарда хар неси тыйыншлысыча джарашхан, бир сменагъа 350 адамгъа къарагъан поликлиниканы хайырландырыугъа берликбиз. Къарачай шахарны келбетин джарашдырыу ишлени мындан ары да бардырлыкъбыз», - дегенди республиканы Башчысы.
Республиканы джамагъатына къысха-къысха тюбеб, бирден ишни дженгил эмда джетишимли бардырыр джанындан болургъа Правительствону келечилерине борч салгъанды Башчы.
2018-чи джылгъа эмда 2019-чу джылны биринчи джыл джарымына округда баджарылгъан ишлени, энди этиллик ишлени юслеринден шахарны башчысы Диналаны Алик  джыйылгъанлагъа хапар айтханды.
«2018-чи джыл округну шахарлары бла эллерини тёгереклерин джарашдыргъанбыз. «2018-чи - 2022-чи джыллада Къарачай шахар округну джеринде бюгюнню излемине джууаб берирча шахар къураргъа» деген программаны тамалында джамагъат солугъан 6 джер джарашдырылгъанды», - дегенди Дина улу.
Тротуарла джангыргъандыла, Къарачай шахарда джаяу джюрюгенле ётер джерле иги джарашхандыла.
«Доммайда энчи инвестицияланы болушлукълары бла 2018-чи джыл 800 метр узунлугъу болгъан адамла солурча, джюрюрча джер къуралгъанды. Джылны аллындан бери «Мекям бла шахар» деген миллет проекни тамалында Теберди бла Орджоникидзевскийде 4 арбазны келбетли этгенбиз, Къарачай шахарда 7 арбазны да джарашдырыб бошай турабыз», - деб хапар айтханды шахарны башчысы.

Къарачай шахарда башы ачыкъ, тюбю тёшелген физкультура чыныкъдыргъан аралыкъ ишлене турады.
Джыйылыуну ахырында Темрезланы Рашид тюбешиуге келген джамагъатха разылыгъын билдиргенди.
«Мен оюм этгеннге кёре бу ушакъ эм биринчи меннге, Правительствону келечилерине, депутатлагъа, бизни барыбызгъа да хайырлыды, кереклиди. Къарачай шахар округда джашауну игилендирир ючюн къаллай ишле бардырыргъа кереклибиз белгиленнгенди бюгюн. Соруула, этиллик ишле кёбдюле, алай а мен аланы джамагъатдан кесим эшитирге излегенем», - дегенди Темрезланы Рашид.
Республиканы Башчысы школланы директорлары бла устазлагъа, окъуу заведениелерине ала джан аурутханлары ючюн, кеслерини ишлерин эмда сохталарын бек сюйгенлери ючюн разылыгъын билдиргенди. Джангы окъуу джылны башланнганы бла алгъышлаб, рахатлыкъ, кёб игиликле теджегенди.
Ишни юсю бла джолоучулугъунда Темрезланы Рашид Теберди кърал биосфера заповедникни информация визит-аралыгъында да болгъанды. Аралыкъны биринчи залында Къарачай-Черкесияны курортларыны – Тебердини, Доммайны, Архызны - турист маршрутларын белгилеген картасы, минералланы, магъаданланы джыйымлары салыныбдыла. Аралыкъны къуллукъчулары Темрезланы Рашидге интерактив терминалны болушлугъу бла заповедникде джолоучулукъда болурча, 5 D форматда фильмге къарарча, табигъат экспозицияда Алибек ауушну ариулугъу бла шагъырей болурча, мадарла болгъанларыны юсюнден хапар айтхандыла.
СЕМЕНЛАНЫ Аминат.
 
{jcomments}