Къарачай-Черкесияны хурметли джамагъаты!
Къарачай-Черкес Республиканы эмда Черкесск шахарны Кюнлери бла таза джюрекден алгъышлайбыз!


Халкъны уллулугъу  адам саны бла тюл,  аны ичинде ариу халили, акъыллы, ишни сюйген, элин-джерин, къралын айнытыб кюрешген  адамларыны кёблюгю бла ёлчеленеди.
Биз фашизмни хорлагъан, къазауатдан сора оюлгъан къралны аякъ юсюне салгъан  джигит, джигер тёлюню  туудукъларыбыз. Бабаларыбыздан ашхы юлгю ала, биз да сабийлерибизни Ата джуртну кемсиз сюерге, джигер урунургъа, тарихибизге багъа-сый берирге  юретиб кюрешебиз. Уллу Эресей къралыбызны биз да бир кесеги болгъаныбызгъа джюреклерибиз  ёхтемликден толады.
Бизге дери да, бюгюнлюкде да тутхан ишлерине толу берилген алчы джердешлерибизни этген ишлерин кёрсек, кёлюбюз учунады. Бу арт джыллада уа Къарачай-Черкес Республика социал-экономика джаны бла уллу джетишимле этгенди. Бизни джаш республикабызда адамлагъа тюрлю-тюрлю таблыкъла къуралыб, халкъны джашауу къууатлы бола баргъаны, ол хакъды. Кёбчюлюкге керек болгъан джюзле бла мекямла ишленнгендиле, эскирекле да джангыртылгъандыла. Адамланы джашауларын иги этер джаны бла этиллик ишле алкъын кёбдюле. Ол ишлени айыбсыз баджарыргъа, не джаны бла да къарыуубуз-кючюбюз джетерикди. Бу джолдан таймай барыр ючюн, эм биринчи, Къарачай-Черкес Республикабызда бирликни, келишмекликни, рахатлыкъны сакъларгъа керекбиз. Бирлик, келишмеклик, рахатлыкъ – аладыла республикабызны да, саулай къралыбызны да  экономикасына дагъан боллукъ эмда айнытырыкъ шартла. Биз, барыбыз да, ол затланы эсгериб, республикабызны да, къралыбызны да тамам кючлю этеригибизге бек базабыз.
Республикабызда джашагъан багъалы адамла! Биз сыйыгъызны бек кёрген уллайгъан тёлю! Хар биригизге таза джюрекден таркъаймаз саулукъ, насыб, къууанч, берекет, сюймеклик  теджейбиз! Байрам бла!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.
 
{jcomments}