Окъуу джылны аллы бла Къарачай-Черкес Республикада сабийлеге энтда бир саугъа этилгенди – Зеленчук районну Морх элинде 100 оруннга теджелиб сабий сад ачылды.

Бу къууанчны элчиле 25 джылны сакълай эдиле. Ол джарыкъ байрамгъа КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов эмда республиканы Правительствосуну келечилери, къонакъла, элчиле дагъыда башхала къошулгъандыла.
Морх эл районну башха эллеринден узагъыракъда орналгъаны амалтын, элчилеге сабийлени хоншу эл садиклеге джюрютген бек къыйын болуб тургъанды. Аналаны асламысы уа аланы юйде кечиндириб, кеслери да инджилгенлей тургъандыла. Анала, бир амалсыз джолоучу джумушлары болсала да сабийлерин къоялмай, инджилгенлей тургъандыла.
Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни башламчылыгъы бла этилген бу ашхы иш морхчулагъа керти уллу саугъа болгъанды.
- Джангы сабий садны барыгъыз да кёбден бери сакълагъаныгъызны эсге ала, бюгюн сизге джюрек разылыгъымы билдирирге излейме. Республиканы башха джерлериндеча, Морх элни сабийлери да джарыкъ, хар неси да таб джарашхан бу мекямгъа къууанч эте джюрюрюкдюле деб ышанама. Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путин бу джумушланы толу баджарыргъа, окъуу учреждениелини санын ёсдюрюу джаны бла берген буйрукъну биз да таймаздан толтура барабыз. Энтда быллай объектле ишленникдиле, ремонт этилирге керекли мекямла да джангыртыллыкъдыла. Республикабызда джашагъан адамлагъа – сабийлеге, аналагъа, къалгъанлагъа да - не джаны бла да эс бёлюнюб турлукъду, - деди Темрезланы Рашид.
Темрез улу къууанч джыйылыуда дагъыда, Морх элча, узакъдагъы эллени айнытыу ишле тири барлыкъларыны, алагъа энчи эс бёлюннюгюню юсюнден да чертди. Ол гитче шохчукъларыбызгъа саулукъ, насыб теджеди. Морхчуланы атындан кёб сабийли ана Абдуллаланы Индиана да КъЧР-ни Башчысына джюрек разылыгъын айтды. Бу джангы сабий садда ишлерикле белгиленнгендиле. Анда 30 адам ишлерикди. Сабийле джылларына кёре тёрт къауумгъа юлешинникдиле. Хар къауумгъа 25 сабий киреди. Аланы ичинде да 1,5 джылдан 3 джылгъа дери сабийле боллукъдула. Мекям бир къатлы болса да, кенгди, ичи джарыкъды, сабийле эртденбладан ингирге дери заманларын къууаныб ашырырча мадарла къуралгъандыла, сабийлеге керекли хар неси бла да баджарылгъанды. Джукълагъан эмда ойнагъан джерлерине мекямны тёрт бёлмеси теджелибди. Сабий садны арбазында да тёрт ойнаучу майданчыкъ джарашыбды, кеслерини да кюнден сакъланырлай башларына къашпакъ къурулгъанды.
Бу арт беш джылны ичинде Къарачай-Черкес Республикада 52 джангы сабий сад ачылгъанды. Зеленчук районда бу бешинчи сабий учреждениеди. Къарданик, Сторожевой, Зеленчук станселеде эмда Къызыл Октябрь элде аллай джангы сабий садла ишлениб, бюгюнлюкде алада сабийле зауукъланнганлай турадыла.
КъЧР-ни Правительствосу «Демография» атлы миллет проектни джашаугъа сингдириу нюзюрде 2019-чу – 2020-чы джылланы ичинде регионда сабий учреждениеле ишлеу, аланы хайырландырыу бла байламлы баш борчланы бегитген эди. Ол проектни тамалында республикада энтда талай магъаналы иш этилликди. Сёз ючюн, аллыбызда юч джылны ичинде республикан аралыкъда юч джылгъа дери сабийлеге джораланыб сегиз ясли ишленникди. Аланы бюгюнлюкде джетисини къурулуш ишлери башланнгандыла. Дагъыда Элбургъан, Сары-Тюз, Вако-Жиле элледе, Теберди шахарда, Къарачай шахарны Мара Аягъы тийресинде да сабий садла ишленникдиле.
   БАТЧАЛАНЫ Фатима.
 
{jcomments}