Къыркъар (август) айны 6-да Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Хабез районну джамагъаты бла тюбешгенди.
Тюбешиуге Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председатели Аслан Озов,  Правительствону членлери да къошулгъан эдиле.


Джыйылыуда Хабез районну джамагъаты джарсыуларын белгиледи. Эллени джолларын джарашдырыу, суу бла баджарыу, джарыкълыкъ юйле, спорт эмда окъуу  аралыкъла ишлеу дагъыда башха джарсыуларыны юсюнден айтдыла адамла Темрезланы Рашидге. Бир къауум сорууну алайда огъуна тындырды республиканы Башчысы.
Сёз ючюн, Зеюко бла Али-Бердуковский элледе джарыкълыкъ юйле 2021-чи джылгъа ишленникдиле. 2022-чи джылгъа Бавуко бла Ново-Хумаринский элледе джарыкълыкъ юйлени ишлеб бошар мурат барды. Жако элни къабырларына баргъан джол аман болгъаны амалтын, ары баргъан табсыз болгъанды. Элчилени тилеклери бла 2020-чы джыл ол джолгъа тамамлы къараллыкъды. Темрезланы Рашид джыйылыуну кёзюуюнде Къош-Хабль элге кърал джангы сабий площадка саугъа этгенин айтды. Инжичишко элде да быйыл джангы спорт площадканы, келир джыл да джарыкълыкъ юйню къурулушлары башланныкъды.
Районну джолларын джангыртыуну юсюнден да кёб соруу берилди Темрез улугъа. Башчы районну администрациясына бу сорууну джууукъ заманны ичинде толусу бла джарашдырыб, республиканы Правительствосу бла биргелей, ишни башларгъа деб борч салды.
Аны тышында да, Джол фондну болушлугъу бла Хабез элни Ленин атлы эмда Хабеков атлы орамларында 9,1 км узунлугъу болгъан, адамла джаяу джюрюген джолланы джарашдырыргъа кереклисин айтды республиканы Башчысы.
Псаучье-Дахе бла Бесленей эллени араларында джол юзюлюрге ёчдю. Аны джарашдырыуну хакъындан да проект ишле башландыла.
КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид районну администрациясындан районну бюджетин толтуруугъа эс бёлюрюн изледи. Ол айтхандан, талай ууакъ джарсыуун район кеси къарыуу бла джабар мадары болургъа керекди.
Джыйылыуда айтылгъан джумушланы барына да Темрезланы Рашид кеси кёз-къулакъ боллукъду.

 
{jcomments}