Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Хабез районда болгъанды. Башха ишле бла биргелей, Али-Бердуковский элде джангы сабий садны къалай ишлегенине да къарагъанды ол.
Башчы бла бирге джангы сабий садны къалай джарашдырылгъанына  Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председатели Аслан Озов дагъыда башхала къарагъандыла.
«Мен Али-Бердуковский элге сабий сад джангы ишлене тургъан заманда келгенимде, анда юч джылгъа дери балала да джюрюрча мадарла къураргъа кереклисин айтхан эдим. Бюгюнлюкде ол джетишимли толтурулуб, сабий садда бек гитче къауумла   джюрюген бёлюмле (ясли) да бардыла. Айхай да, ишлеген адамлагъа ол бек табды», - дегенди Темрезланы Рашид.
Алибердукчу Марина Джамбекова джангы сабий сад ючюн элчилени атындан Темрезланы Рашидге джюрек разылыгъын билдире:
«Бек сау болугъуз бизни балаларыбызгъа быллай ашхы саугъа этгенигиз ючюн. Сиз республиканы айныууна уллу эс бёлесиз. Артыкъ да бек ёсюб келген джаш тёлюге сакъсыз», - деди.
Хабез районну Али-Бердуковский элинде «Звездочка» деген джангы сабий сад 2019-чу джылны аллында ачылгъан эди. Анга 120 сабий сыйынады. Эски сабий сад ХХ-чы ёмюрню ал джылларында ишленнген, оюлургъа джетиб тургъан мекямда орнала эди. Джангы мекям ишленнгени бла, сабийлени ары кёчюргендиле. Бюгюнлюкде сабий садха 5 бёлек сабий джюрюйдю, аладан экиси 3 джылгъа дери балачыкъладыла.
Джангы мекямны 1323,5 квадрат метр джери барды, ол 4 блокга юлешинибди. Хар блокну кесини сабийле ойнагъан, джукълагъан, кийимлерин ауушдургъан, ашагъан бёлмелери барды. Аны кибик, тепсерге, джырларгъа джараулу уллу залы, спортзалы, хант этген эмда медицина бёлюмлери джарашыбдыла. Арбазда хар сабий бёлекни кесине энчи площадкала этилгендиле.
Али-Бердуковский эл Хабез районда эм уллу эллени бириди. Арт 7 джылны ичинде анда 3 окъуу учреждение ишленнгенди. 2012-чи джыл 264 сохта сыйыннган джангы орта школ ишлеб башлагъан эди, 2013-чю джыл 1-чи номерли орта школ толусу бла джангыртылыб, 238 сохта сыйынырча этилиб, хайырланыугъа берилген эди.
(БИЗНИ КОРР.).
 
{jcomments}