Хурметли къурулушчула эмда къурулуш санагъатны ветеранлары! Сизни санагъат байрамыгъыз бла алгъышлайбыз.

Ёмюрлени теренинден бери да джамагъат сизни ишигизге уллу сый бериб келеди. Бюгюнлюкде да сизни этген ишигизни магъанасы ёлчемсизди.

Бизни республиканы шахарлары бла районларында социал, инженер инфраструктура, джолла, предприятиеле, паркла, стадионла эмда джамагъат джашагъан юйле, сизни къолларыгъыз бла этилгендиле.
Сизни кючюгюз бла Къарачай-Черкесия, джашауну излемине кёре, тюрлене, джашаугъа тынчлыкълы эмда келбетли бола барады. Республикабыз джолланы, мекямланы, эллени, шахарланы джангыртыу бла байламлы регионал эмда федерал проектлеге тири къошулуб, аланы джетишимли бардырады. Сизни ишигиз джангы зат къурауду.
Бюгюнлюкде сабийле джангы, ариу сабий садлагъа джюрюйдюле. Сохтала уллу, джарыкъ класслада билим аладыла. Спортчуларыбыз таб джарашхан спорт къалалада чыныгъадыла, эришиулеге хазырланадыла. Фахмулу джердешлерибиз джангы джарыкълыкъ юйлени сахналарына чыгъыб джырлайдыла, ойнайдыла. Деменгили этилген джолларыбыз бла республикабызгъа туристле ашыгъыб келедиле. Бу игиликле бары сизни кючюгюз бла ишленнгендиле.
Регионубузну айныууна уллу юлюш къошхан къурулуш санагъатны ветеранларына энчи разылыгъыбызны билдиребиз. Джаш устала уа, джангы технологияланы хайырландыра, не къарыуларын да аямай кюреширлерин излейбиз.
Сизге эмда сизни юйдегилеригизге саулукъ, насыб, игиликле теджейбиз. Джангы башлагъан ишлеригиз эмда ашхы муратларыгъыз толуб къууаныгъыз.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.
 
{jcomments}