Къарачай-Черкес Республиканы эл мюлк министри Боташланы Анзор кенгеш бардыргъанды.
Аны ишине министерствону къуллукъчулары, Эркен-Шахардагъы шекер заводну башчысы Анатолий Ковальчук, заводну ишчилери, республиканы эл мюлк товарла чыгъарыучулары, районлада эл мюлк бёлюмлени тамадалары да къошулгъан эдиле.
Кенгешде шекер чюгюндюрню ёсдюрген мюлклени битим джыйыу заманнга хазырлыкъларыны эмда заводну джангы битимден шекер чыгъарыргъа хазырлыгъыны юсюнден барды сёз.


Къарачай-Черкес Республикада 2019-чу джыл шекер чюгюндюр 3418 гектар джерге салыннганды. Андан 139,250 минг тонна битим джыяр мурат барды.
Анатолий Ковальчук заводну ишлеб башларгъа хазыр болгъанын, быйыл шекер завод эл мюлк товарланы чыгъарыучулагъа джангы, иги таблыкъла къурагъанын да билдирди.
«Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни шекер чюгюндюр бла кюрешген эл мюлклеге, ала хайырландыргъан сабанларын кенгертир эмда битимлерин аслам этер ючюн, регионал бюджетден болушлукъ этерге деген бегимине кёре, КъЧР-ни Эл мюлк министерствосу «Развитие свеклосахарного производства в КЧР на 2019-2021 годы» деген ведомстволу нюзюрлю программаны джарашдыра турады. Джууукъ заманда шекер чюгюндюр бла кюрешген эл мюлкчюле анга этген джоюмларыны кесегин джабарча субсидия алыр мадар табарыкъдыла», - дегенди Боташланы Анзор.
Эл мюлкчюле айтхандан, шекер чюгюндюрню ёсдюрген бек къыйынды, анга кёб къыйын кетеди, уллу джоюм да этиледи. Аны себебли, бу санагъатны иши тохтаб къалмаз ючюн, къралдан болушлукъ, кёлтюргючлюк да керекди.

 
{jcomments}