Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуну Председателини биринчи орунбасары Байчораланы Эльдар республиканы кърал органларыны башчылары бла кенгеш бардыргъанды. Анда республиканы чегетлерин от тюшюуден сакълар ючюн этилген ишлени юслеринден сёлешиннгенди.

Аны ишине КъЧР-ни чегетлерини хакъындан управлениесини тамадасы Батчаланы Борис, КъЧР-ни граждан къоркъуусузлугъуну, чарпыуладан эмда от тюшюуледен сакълагъан управлениесини тамадасы Алботланы Роберт, «Лесная пожарная охрана» РГБУ-ну тамадасы Ёзденланы Абрек, финанс министрини орунбасары Вадим Камышан къошулгъандыла.
Кенгешни кёзюуюнде толтуруучу власть бла муниципалитетлени республиканы чегетлерин от тюшюуден сакълау джаны бла байламлылыкъда ишлеулерини хакъындан соруулагъа къаралгъанды.
Батчаланы Борис бюгюнлюкде республикада чегетлеге от тюшюуде болумну юсюнден, отдан сакъланыр ючюн этилген ишледен толу хапар айтханды. Къарачай-Черкес Республикада чегетлеге от тюшюуден сакълагъан ишлени тамалында талай профилактика иш бардырылады. Сёз ючюн, агъач бла кюрешгенлеге, табигъатны сюйгенлеге да чегетде ёртен болмаз ючюн, ала кеслерин къалай джюрютюрге кереклилерини юсюнден джорукъланы ангылатыу ишле бардырыладыла.
Аны тышында да чегетлени от тюшюуден сакълар ючюн бардырыллыкъ ишле  бла байламны джоюмланы да сюзгендиле.
Кенгешни аягъында Байчораланы Эльдар, республикада чегетлеге от тюшюу бла байламлы болум рахат болгъанына къарамай, сакълыкъны унутмазгъа, профилактика ишле бардырылгъанлай турургъа кереклисин чертгенди. Алай бла, от тюшюб къалгъаны болса, эс ташламай, аны къысха заманны ичинде джукълатыб, джамагъатха хатасы джетмезча этерге мадар боллукъду. Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосуна хар ыйыкъда чегетлеге от тюшюуде болумну юсюнден хапар билдирилиб турургъа кереклисин да айтханды Байчора улу.
Аны тышында да Батчаланы Борисге къыркъар (август) айны аягъына дери кёзюуде районланы башчылары бла тюбеб, кенгешле  бардырыргъа, чегетлени от тюшгенден сакълар ючюн этилирге керекли ишлени ангылатыргъа борч салгъанды Байчораланы Эльдар. Мюрзеу орулгъан, бичен джыйылгъан заманда къургъакъ ханс къабыныб кетерге ёч болады, анга сакъ болургъа керекди, ол ишлеге джууаблыла бла да ангылатыу ушакъла бардырыргъа дурусду, деб чергенди Байчора улу.

 

 
{jcomments}