«Машук» атлы Шимал Кавказ джаш тёлю форум къуралгъанлы быйыл 10 джыл болады.
Ол заманны ичинде биринчи кере болуб, Къарачай-Черкес Республикадан форумгъа 300-ден аслам джаш адам къошулгъанды. Аладан 200 чакълы бири грант болушлукъ алыр ючюн деб кесини проектин теджерикди.


Быйыл форумну 10-джыллыгъына атаб, аны сменаларын 2-ден 4-ге дери созгъандыла. Аны себебли, бизден барлыкъ джаш адамланы саны да аслам болгъанды.
Къарачай-Черкесиядан «Машукга» къошуллукъ къауумну тамамлы хазырлар ючюн КъЧР-ни Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны хакъындан министрествосуну къуллукъчулары, джаш тёлюню иш бла баджаргъан биржаны эмда Росмолодёжну усталары бла биргелей, юретиу дерсле бардырадыла. Ол дерслени болушлукълары бла джаш адамла кеслерини проектлерин форумда джетишимли джакъларыкъдыла.
Хазырланнган проектлени саны къыркъар (август) айны 7-де белгили боллукъду. Аланы барысыны да социал джаны бла уллу магъаналары барды.
Белгилисича, озгъан джыл «Машук» форумгъа Къарачай-Черкес Республикадан 200 адам къошулгъан эди. Аладан 53 процентини проектлерине комиссия уллу багъа бергенди, къабыл этиб, грант алыргъа тыйыншлы да кёргенди.

 
{jcomments}