Бу кюнледе РФ-ны Ич ишлерини министерствосуну КъЧР-ни бёлюмюню тамадасы Игорь Трифоновну башчылыгъы бла джыйылыу болду.
Мындан алда, элия (июль) айны 1-де 34 джыл болгъан черкесскечи тиширыу 8 джыл болгъан джашчыгъы бла 7 джыл болгъан тенгчиги кёб фатарлы юйню арбазында ойнай тургъанлай, тас болгъан хапарны полициягъа билдирген эди. Сабийлени излеуге талай къуллукъчу къошулгъан эдиле.

Ала соруулай, тинтиу бардыра, бирси арбазлада дагъыда талай джерде излегендиле. Полицияны къуллукъчуларына тас болгъан эки джашчыкъны къайдагъыларын табаргъа Черкесск шахарны 8-чи номерли школуну сохталары Къайытланы Аслан, Эбзеланы Салим, Дотдуланы Адам болушхандыла. Аланы тириликлери бла тас болгъан сабийле аналарыны къолларына къайтарылгъандыла.

РФ-ны МВД-ны Къарачай-Черкесияда бёлюмюню тамадасы И.Трифонов кенгешни ол ашхы иш этген юч джаш адамгъа атагъан эди. Ол, тас болгъан эки джашчыкъны излеу ишге полицияны къуллукъчуларына себеблик этгенлери, адамлыкъ шартларын танытханлары ючюн, алагъа разылыгъын билдириб, Бюсюреу къагъытла бла саугъала бергенди. Джаш тёлюню кирсиз иннетде ёсдюрюуде къыйын къошханлары эмда сабийлеге игилик этиуню юретиб, алагъа сингдиргенлери ючюн школну директору Гогов Азаматха да джюрек разылыгъын билдирди.
БАТЧАЛАНЫ Фатима.
 
{jcomments}