Къарачай-Черкес Республикада регионла арасы джаяу джол ачыллыкъды.
«Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни Чакъырыууну тамалында «Архыз – Красная Поляна» тау джаяу джол ишлениб башланныкъды. Ол ишни республиканы Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министерствосу бла КъЧР-ни Спорт туризмини федерациясы бирге бардырлыкъдыла. Джолну тамалы салыннганды, аны 9 кюнню ичинде ётерге боллукъду.

Джолну кёбюсю джаяу барырча джарашдырыллыкъды. Келир джылгъа джолну къурау ишлени тамамлар муратыбыз барды», - дегенди Къарачай-Черкес Республиканы туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министрини биринчи орунбасары Павел Селипетов.
Ол билдиргенден, бусагъатда джолну джарашдырыугъа джоюллукъ ачханы ёлчемин белгилерге керекди. Бютеу джолну узунлугъунда адамла тохтаб солур мадар табарча джерле джарашдырыллыкъдыла.
П.Селипетов чертгенден, Спорт туризмни федерациясы башха джаяу джолланы джарашдырыуну хакъындан да ишле бардырады.
«Къарачай-Черкес Республикада джаяу джолла талай маршрут бла барадыла. Тау лыжа эмда тау джаяу джолла бла хайырланнганлагъа болушлукъгъа деб республиканы Спорт туризмден федерациясы талай инструкторну хазырлагъанды», - деб билдиргенди министрни биринчи орунбасары.
Сочиде Красная Поляна бла Архызны байларыкъ тау джаяу джолну узунлугъу 116 километр боллукъду, аны эм мийик джери – Цындышко  аууш - тенгизден 2750 метрге мийикди. Джолну узунуна орналгъан лагерлени аралары 6-10 сагъатлыкъ джол  боллукъду.

 
{jcomments}