Озгъан солуу кюнледе Къарачай-Черкесияда Уллу Ата джурт къазауатны заманында кавказ ауушланы джаудан азатлау кюрешде джан берген совет аскерчилени эсгериб, аланы сыйларына аталыб Нарсана-Карачаевск-Теберди шахарланы байлагъан джоллада мотобарыш болду.

Анга Эресейни Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечиси Александр Матовников, Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, Ставрополь крайны губернатору Владимир Владимиров, Къабарты-Малкъар Республиканы Башчысы Казбек Коков къошулгъан эдиле.


Ол ишге къошулгъанла Къарачай районда Орджоникидзе элни къатында ишленнген Кавказ ауушланы джакълагъан аскерчилени эсгериу мемориал комплексде Къарнаш къабырлагъа гокка хансла салгъандыла. Ала музейни ичине да кириб кавказ таулада баргъан сермешлени керти суратларына, уруш этген къызыл аскерчилени кийимлерине, документлерине, аскер саугъаларына дагъыда башха затлагъа къарадыла.
КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид музей аралыкъны джеринде дагъыда аскер махтауну аллеясын ишлерге эмда ол магъаналы джумушха Эресей Федерацияны Президентини ШКФО-да Толу эркинликли келечиси А.Матовниковну болушлугъуна бек ышаннганын да билдиргенди. Ол ашхы иш этилсе уа алайгъа окъ-тоб атмазча болгъан аскер техниканы экспонатлары да салынныгъын чертиб айтханды.
Мотобарышха къошулгъанла, къазауатны кёзюуюнде къыйын хыйсаблада тау джолланы ишлеген, аскерчилеге транспорт джюрюрча таблыкъла къурагъан джол ишлеучюлеге аталгъан эсгертмени да джокъладыла.

 
{jcomments}