Бу кюнледе КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид Тёбен Новгородда Эресейни Президентини тамадасыны биринчи орунбасары Сергей Кириенко, федерал министрле, Эресейчи субъектлени башчылары, чыгъарыучу санагъатны усталары джыйылыб бардырылгъан «Производительность 360» деген федерал форумну ишине къошулгъанды. Мийик дараджалы форум экинчи кере бардырылады.

Кенгешчиле «Урунууда этимлилик эмда иш бла баджарыу» деген миллет проектни джашауда бардырыуну сюзгендиле.
Джыйылыуну аллында Эресейни Президентини Администрациясыны тамадасыны биринчи орунбасары Сергей Кириенко форумну келечилерине РФ-ны Президенти Владимир Путинни алгъышлауун окъугъанды.
С. Кириенко чертгенден, къралны экономикасына магъаналы миллет проект 2024-чю джыл бла тохтаб къаллыкъ тюлдю.
«Ол адамланы ишге къарамларын тюрлендириу бла байламлы болгъаны ючюн буйрукъгъа къол салгъаны бла этилиб къалмайды. Проект 6 джыл барлыкъды. Аны бла да тохтарыкъ болмаз, деб мени акъылым алайды. Ишни эбине тюшген адамла кёлленселе учунуб, ишлерин тыйыншлы баджарыргъа джангы мадарла излеб башлайдыла», - дегенди Сергей Кириенко.
РФ-ны экономика ёсюмюню министри Максим Орешкин аллында къошулургъа излемеген регионла бусагъатда проектге тири къошулуб башлагъанларын чертиб сёлешгенди.
Форумну келечилери «Аяулу поликлиника» программа бла ишлеген шахар поликлиникагъа, сатыу-алыу флотха кемеле этген «Къызыл Сормово» деген предприятиеге баргъандыла. «Къызыл Сормово» этимлиликни ёсдюрген программагъа 2018-чи джыл къошулгъанды. Ишге джангы кёзден къарау бир кемени 9 айны орнуна 8 айгъа битдирирге, бир джылгъа 8 кемени орнуна 10 кеме этерге мадар бергенди.
«Эки джылны мындан алда РФ-ны Саулукъ сакълау министерствосу «Аяулу поликлиника» деген программаны бардырыб башлагъанды. Ол ауругъанланы заманларын 20-30 процентге аяулу этер ючюн этилген эди. Аны эсеби бек къууандырды. Ауруугъанланы кёзюулерин сакълаулары 18-20 кереге къысхартылгъанды, аз болгъанды. Врачны ишини файдалылыгъы да юч кереге ёсгенди», - дегенди С. Кириенко.
«Аяулу поликлиника» деген проектни Эресейде 2016-чы джыл аууз-герги (октябрь) айдан бери РФ-ны Саулукъ сакълау министерствосу «Росатом» деген кърал корпорация бла бирге бардырады. 2019-чу джыл а ол «Саулукъ сакълау» миллет проектни сегиз программасыны бири болуб къошулгъанды. Федерал Джыйылыугъа Чакъырыу этген кёзюуде РФ-ны Президенти Владимир Путин Правительствогъа 2019-чу джыл огъуна «аяулу поликлиникаланы» мийик дараджалы юлгюлерин бегитирге буйрукъ бергенди.
(Бизни корр.).
 
{jcomments}