Мындан алда Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид, РФ-ны Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведевни башчылыгъы бла баргъан РФ-ны Президентинде Советни президиумуну кенгешине къошулгъанды. Анда сёз стратегия ёсюмню эмда миллет проектлени юслеринден баргъанды.

«Биз сизни бла терен магъаналы административ оноула этдик. Бюджетле арасы трансфертлени юсюнде келишдик. Быйыл биз белгилеген ачханы асламысы регионлагъа джетгенди, бир къаууму джете турады. Саудан алыб къарагъанда хар зат быйыл башха джылладан эсе игиди. Регионла тири ишлейдиле.


Алай болса да, къурулушну тамам бардырылыр заманы, джай кёзюу, джетгенди, магъаналы, хайырлы ишлерча хар негиз да барды. Тамадаланы барына да айтырым, мындан ары да тири къымылдаргъа керекди», - деб борч салгъанды Эресейни Правительствосуну Председатели Дмитрий Медведев.
Къарачай-Черкес Республика быйылдан башлаб, 10 миллет проектни тамалында къуралгъан 43 федерал программагъа къошулгъанды. Ол проектле быладыла - демография, саулукъ сакълау, окъуу, юйле бла шахар таблыкъла, экология, къоркъуусуз эмда асыулу машина джолла, цифралы экономика, маданият, гитче, орта табышлылыкъ эмда табышлылыкъны энчи башламчылыгъын джакълау, къралла арасы кооперация бла экспорт.
Къарачай-Черкес Республиканы Правительствосу бюгюнлюкде регионал проектлени джашаугъа сингдирир ючюн, керекли къагъытлагъа, кесаматлагъа къол салыб, къралны тамадалары салгъан борчну толтура ишлейди.
«Миллет проектлени юсюнде норма-право базаны къурау ишле этилгендиле. Биз миллет проектле бюджет бла баджарылгъанларын терен ангылайбыз. Аланы джашауда орунлу этиу регионлада баргъаны себебли, Дмитрий Анатольевич регионлагъа артыкъ эс бёлдю.
Быйылдан башлаб, КъЧР 10 миллет проектни тамалында 43 федерал программагъа къошулгъанды. Аланы хар бири бла да ишленеди. «Къоркъуусуз, асыулу машина джолла», «Саулукъ сакълау» деген миллет проектлени юслери бла конкурсла бардырыладыла, кесаматлагъа къол салынады. Белгиленнген ишлени толтургъан сагъатда федерал Правительствону эс бёлюую бек керек болады. Аллай эс бёлюннюк ишлерибизни - регионланы башчылары - кенгешде айтдыкъ. Бизде болджалдан артха къалгъан ишибиз джокъду. Этерге излеген затларыбыз ангылашынадыла, ачыкъдыла, ала белгиленнген заманнга толлукъдула», - дегенди кенгешде КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид.

 
{jcomments}