Къарачай-Черкесияны багъалы джамагъаты!
Сизни барыгъызны да бу джарыкъ байрам бла – Юйдегини, сюймекликни, кертиликни кюню бла – таза джюрекден алгъышлайбыз!
Ёмюрледен бери да адамны не тюрлю джарсыудан къоруулагъан да, аны тин-иннет ангысын къурагъан да, джетишимле этдирген да, халкъны адебин-намысын сакълагъан да, тёлюлени араларында байламлылыкъны къурутмай тургъан да юйдегиди.
Бюгюнлюкде Къарачай-Черкесияда юйдегини бегитиу, аналыкъ бла сабийликге джакълыкъ этиу, алай бла адамланы джашауларын игилендириу джаны бла кёб иш этилгенди. Больницала, окъуу аралыкъла, солуу паркла, спорт майданла ишленнгендиле эмда хайырландырыладыла, алагъа аталыб къурулуш ишле бардырыладыла. Къарачай-Черкесияда юйдегиле бла сабийлени джашау дараджаларын ёсдюрюр, ала солурча мадарла къурар эмда спорт бла кюрешдирир ючюн къолдан келген не ашхылыкъ да этиледи. Джамагъатны ёсюмю бла джашауун насыблы эмда саулукълу юйдегиле баджаргъанларына ишексизбиз.
Бу байрам кюн кёб сабийли юйдегилеге, аны кибик сабий алыб ёсдюргенлеге айырыб уллу разылыгъыбызны билдиребиз.
Багъалы джердешлерибизни барына да саулукъ-эсенлик, уллу насыб эмда берекет теджейбиз. Хар юйдегиге да сюймеклик бла бир-бирин ангылау ашхы сезимле дагъан болгъанлай турсунла!

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы
Темрезланы Рашид
Къарачай-Черкес Республиканы Халкъ
Джыйылыууну (Парламентини) Председатели
Иванов Александр
    Къарачай-Черкес Республиканы
Правительствосуну Председатели
Озов Аслан.
 
{jcomments}