Никкол (июнь) айны 28-де Черкесскеде «Аскер - 2019» деген форум бардырылгъанды. Аны тамалында юч кюнню республиканы джамагъаты бла къонакъларына Эресейни Сауутланнган Кючлерини сауут-саба аскер техника юлгюлери салыннган кёрмючге къараргъа мадар чыкъгъанды.

«Аскер - 2019» деген аскер-техника форум Эресейни уллу шахарларыны барында да бардырылгъанды. Ол РФ-ны Къоруулау министерствосуну башламчылыгъы бла къуралгъанды. Къарачай-Черкесияда быллай форум биринчи кере болгъанды. Аны баш нюзюрю Эресейни Сауутланнган Кючлери бла ёсюб келген джаш тёлюню араларында байламлылыкъны бегитиб, джаш адамланы аскерде къуллукъ этерге къызындырыуду. Форумгъа келген джаш адамла кёрмючде салыннган техниканы, аскер къуллукъну юслеринден кёб соруу сорадыла.

Аскер къуллукъчула да джашчыкъланы сорууларына, тынч ангылашыннган, толу джууаб бередиле. Быллай форумланы джыл сайын бардырыр муратыбыз барды», - дегенди 34-чю энчи мотомараучу бригаданы аскер-политика ишден командирини орунбасарыны борчларын толтургъан капитан Егор Крайнов.
Алай бла Черкесскени «Джашил айрымкан» деген маданият-солуу паркында сынам этиучю эмда бусагъатдагъы аскер техника сауутла, энчи тау керекле, связь мадарла, радиация-химия, бактериология къоркъууладан къоруучу керекле бла танышыргъа мадар болгъанды.
Форумну тамалында аскер кухняда хар адам да татыуун кёрюрча керти аскерчи баста этиб сыйлагъандыла.
Дагъыда форумгъа къошулгъанлагъа аскер техниканы джюрютюучюню шиндигинде олтурургъа, керти аскер сауутну къолуна алыб сынаргъа мадар къуралгъанды.
Кёрмючде адамла эм кёб излеген, соргъан химия, радиация джукъгъан заманда хайырландырылгъан керекле салыннган экспозиция болгъанды.
«Биз радиацияны ёлчелеген кереклени кёргюзебиз. Тёгерекде оту болгъан затланы ёлчелерге буюрулгъан химия тахса билиуню аскер кереги да барды кёрмючде. Ол тёгерекде болумну беш минутха айгъакълайды. Сабийле бу затха бек эс бёлюб, аны бла байламлы талай соруу соргъандыла. Аланы ол затны терен тинтерге излегенлери ачыкъ танылгъанды. Бюгюннгю форум аланы кёбюсюн аскер къуллукъ этерге тырмашдырлыкъды деб ышанама», - дегенди бёлекни тамада химиги Роман Ёремин.
Черкесскени «Джигитлик» деген излеу отрядыны келечиси Никита Ярошенкону джюрегине форум унутулмазча тюшгенди.
«Мен эм бек джаратхан тюрлю-тюрлю связны мадарлары бла химиядан джакълагъан кийимледиле. Мен чекчи аскерледе къуллукъ этерге талпыйма. Бюгюннгю форумдан сора мен джашауумда тюз усталыкъны сайлагъаныма ишексиз болдум», - дегенди ол.

 

(Бизни корр.).

 
{jcomments}