Бу кюнледе Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид Терроризмге къаршчы комиссияны кенгешин Ногъай районну Эркен-Шахар элинде бардыргъанды.

Джыйылыуну аллында Темрезланы Рашид, Терроризмге къаршчы миллет комитет билдиргеннге кёре, Эресей Федерацияда ведомствола арасы ишлени бардырыуну эсеблерине таяна, 2019-чу джыл террорист иннетли аманлыкъла былтыргъа кёре юч кереге аз болгъанларын чертгенди.


Никкол (июнь) айны 21-де Эресейни КъЧР-де ФСБ управлениеси, МВД эмда Росгвардия биригиб, республиканы джеринде, Эресейде эркинлиги болмагъан халкъла арасы террорист организациядан 12 адамны тутхандыла. Республиканы Башчысы толтуруучу власть органла бла кеси кеслерине оноу этген джергили власть органла биригиб, бирден кюч салыб терроризмден сакъланыуну джангы мадарларын хайырландырыргъа кереклилерин чертгенди.
«Аны бла байламлы бюгюннгю кенгешде терроризмни иннетлерине, оюмларына, джорукъларына джюреклери тартханлагъа, эм биринчи уа террорист халлы аманлыкъла ючюн азабха тартылыб къайтханлагъа эс бёлюрге керекди», - дегенди Башчы.
Быйыл арттотур (апрель) айны 19-да Махачкъалада бардырылгъан Эресей Федерацияны Къоркъуусузлукъ советини кенгешини бегимин джашауда бардырыуну тамалында этиллик ишлени юсюнден хапаргъа тынгылагъандыла эмда республиканы Терроризмге къаршчы комиссиясыны келечилери отлукъ-энергетика комплекследе, кёбчюлюк аслам болуучу джерледе, террористле этген джаулукъ ишледен сакъланыуну мадарларын сюзгендиле.

 
{jcomments}