Хурметли джердешлерибиз!

Никкол (июнь) айны  22-си Джуртубузну тарихинде эм джарсыулу, дунияны башында эм бушуулу кюнлени бириди. Фашист Германия баямламагъанлай, ташатын, Совет Союзгъа чабханды.

Ол совет халкъгъа бек къыйын тийген, джарсыу салгъан тёрт джылны баргъан къазауатны биринчи кюню эди. Къазауатны къыйынлыгъы хар юйге, хар юйдегиге джетгенди, адамланы тынчлыкъларын эмда рахат джашауларын бузгъанды.

Фашизмни хорлар ючюн къралны хар адамы, къартладан башлаб, тиширыула бла сабийлеге дери, бек уллу сынауну, джарсыуланы юсю бла ётгенди. Джуртубузну миллионла бла джашлары эмда къызлары, ол тизимде КъЧР-ни адамлары да болуб, Хорлам ючюн джанларын бергендиле. Эркишилик, ётгюрлюк таныта джангы тёлюлеге юлгю болгъан джигитлени, джау лагерледе азаб чекгенлени, бел тюзетмей, уруна Хорламны джууукълашдырыб кюрешгенлени, къазауатны аллындан ахыр кюнюне дери уруш тюзледе сауутну къолларындан тюшюрмей тургъан батырланы, джауну Берлиннге дери сюрюб баргъан ол кюрешде джанларын бергенлени атларын хар заманда эсибизде тутабыз.

Бу кюн къазауатны джылларында ёлгенлени эмда ол къазауатны оту бла ётюб, бюгюнлеге джетгинчи джашаудан кетгенлени алларында баш урабыз. Джигитликлери ючюн, ётгюрлюклери ючюн, мамыр кёкню тюбюнде джашаргъа эмда урунургъа мадарыбыз болгъаны ючюн алагъа минг бюсюреу этебиз!

Мындан ары бир заманда да къазауатны зарауатлыгъын бир тёлю да сынамасын. Къралыбызгъа рахатлыкъ, мамырлыкъ эмда хар юйдегиге да насыб теджейбиз!

 

 
{jcomments}