Эресейни Кюнюн Къарачай-Черкесияда перинатал аралыкъда да байрамлагъандыла. Ол къууанч мында башха халда ётгенди. Ол кюн дуниягъа биринчи кере кёзлерин ачхан джангы туугъан беш сабий - эки джашчыкъ бла юч къызчыкъ - алгъышланнганланы тизимине тюшгендиле. Аланы алгъышларгъа КъЧР-ни Правительствосуну келечилери келгендиле.

   Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид никкол (июнь) айны 12-де туугъан хар сабийни атына кеси къолу бла алгъышлау сёзле джазгъанды.

Ол алгъышлауланы Башчыны атындан КъЧР-ни саулукъ сакълау министрини заместители Кипкеланы Тамара окъуду. Кипкеланы Тамара сабийлени туугъанлары бла алгъышлаб, аланы аналарына саулукъ, насыб теджеб, багъалы саугъала да берди.

  «Джашаугъа джангы туугъан! Сени туугъанынг къуру ата-анангы къууанчы болуб къалмай, бютеу адам инсаннга насыбды, эм уллу саугъады. Ол кеси да дунияны башында эм тамаша ишди. Бу кюнню хар юйдеги ашыгъыб сакълайды. Сени туугъанынгдан да бек аллынгда джашау джолунг джарыкъ, кенг болсун, насыбдан толсун. Сюйген эт адамларынгы сеннге сюймекликлери эмда къралны къайгъырыуу бла сен джашауда тыйыншлы орун табыб, миллетге эмда туугъун Джуртунга халал къуллукъ эте, мийик дараджагъа джетеринги излейме. Багъалы джанчыкъ! Насыблы, саулукълу эмда хурметли бол!» - деб джазгъанды Темрезланы Рашид ол алгъышлау къагъытда.

  КъЧР-ни перинатал аралыгъыны тамадасы Пономарева Евгения да ол алгъышлагъа къошула, сабий табхан аналагъа саулукъ, эсенлик теджеди. Ол бизни республикада аналыкъны эмда сабийликни сакълаугъа айырыб иги танг эс бёлюннгенин чертди. Аны бла да къалмай, аланы не джаны бла да тыйыншлысыча джакълау эмда болушлукъ этиу мадарла Къарачай-Черкесияда мийик дараджада болгъанын айтды Пономарева Евгения. Эресейни Кюню кёблеге саугъа, байрам болуб ёмюрлюкге эслеринде къаллыкъды.

(БИЗНИ КОРР.).

  

 
{jcomments}