КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид «Бирикген Эресей» партияны бизде регионал бёлюмюню XXV-чи конференциясыны ишине къошулду.

Конференцияда КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууна (Парламентине) депутатла сайлау бла байламлы программа къабыл этилди. Бу партиядан  кандидатланы да атлары айтылды.

Конференциягъа келгенлени «Бирикген Эресей» партияны Баш советини члени Темрезланы Рашид алгъышлады. Республикада саулайда 260 адамгъа депутатлыкъ мандат бериллигин чертди. Аладан 50-си Парламентге, 151-и районлагъа, шахарлагъа, 59 депутат да тёбеннги муниципал къуралышлагъа сайланныкъларын билдирди.

- Сайлаулагъа хазырланнган, аланы бардыргъан кёзюуде да хар нени бизни партияны къурагъан Владимир Путин бла «Бирикген Эресейни» Председатели Дмитрий Медведев белгилеген джорукъланы тамалында этерге борчлубуз, - деди Темрезланы Рашид.

Аны бла бирге, хычаман (май) айны 26-да, «Бирикген Эресейге» алгъаракъдан чёб атыу халда бардырылгъан ишлеге республикадан 60 минг адам къошулгъанын, 89 адам кандидатлагъа теджелгенин да билдирди регионну тамадасы. Ол кёзюуде тыйыншлыгъа санагъан адамлары бла джамагъатны тюбешиулери болгъандыла. Алайда халкъны бюгюннгю джашаууну юсюнден айтылгъанды, сайланнганла мындан ары не этериклерин билдиргендиле. «Бирикген Эресей» партияны озгъан джыллада сынамына кёре, быллай ишледе айырыб айтырча эки магъана болгъанын чертди Темрезланы Рашид. Биринчи магъана - партиягъа мындан ары ишин къурауда болушады. Экинчиси уа, кандидатла депутат болсала борчларын иги ангылайдыла. КъЧР-ни Башчысы бусагъатдагъы депутатланы, энди сайланныкъланы да тюбешиуледе салыннган борчларын не къадар иги тындырыргъа, сайлаучула бла байламлылыкъ тутаргъа, аланы излемлерин толтурургъа чакъырды.

- Бюгюн биз бек керекли, бек джууаблы бегим алабыз. Партия къыркъаууз (сентябрь) айда сайлаугъа кандидатланы тизимин белгиледи. Арт джыллада бизни регион ёсюмню джолунда атлайды. Джангы  сабий садла, школла, джарыкълыкъ юйле, джюзле бла километр джолла, спорт аралыкъла ишленнгендиле. Мындан ары да миллет проектле джашауда орунлу бола барлыкъларына мени ишегим джокъду. «Бирикген Эресей» партия биригиб, бир иннетде ишлей, уллу джетишимле эте келгенди. Энтда кесини башламчылыкъ борчун толтурлугъу хакъды, - деди Темрезланы Рашид.

Андан сора джыйылыугъа келгенле КъЧР-ни Парламентине алтынчы кере боллукъ сайлаулагъа кандидатланы джашыртын чёб атыу бла теджедиле. Быйыл хычаман (май) айда болгъан чёб атыула да орунлу болдула. Джашыртын чёб атыу делегатланы кёбюсю «Бирикген Эресей» партияны адамларын джакълагъанларын ачыкълады.

КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, партия сайлауланы аллында этерик ишлерини программасын окъуду. Анда Къарачай-Черкесияда не джаны бла да ёсюм болурча этиуге, ишлеуге, джашаргъа таблыкъ къураугъа, мамырлыкъны сакълаугъа, хоншу регионла бла шохлукъ джюрютюуге баш магъана бериледи. Аны тышында да, партия кесини ишинде саулукъ сакълаугъа, билим бла маданиятха, социал политикагъа, спортха, ЖКХ-гъа, экологиягъа, бизнесге эс бёлюб турлугъу чертиледи. Конференциягъа келгенле программаны тыйыншлыгъа санаб бегим алдыла.

Партияны регионал бёлюмю къошуллукъ ишлени барына да келечиле сайландыла. Конференцияда Сайлау бирлешликни эмблемасы бла «Карачаево-Черкесское региональное отделение Всероссийской партии «Единая Россия» деб, атын да бегитдиле.

(БИЗНИ КОРР.).

 
{jcomments}