Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Правительствону келечилери бла кенгеш бардыргъанды.

Кенгешчиле республиканы социал-экономика айныууну хакъындан ишлеге къарагъандыла. Джууаблы министерстволаны министрлери кеслерини санагъатларында миллет проектле джашауда къалай бардырылгъанларыны, федерал власть органла бла иш джюрютгенлерини юслеринден айтхандыла.

Кенгешде дагъыда социал, инженер инфраструктура объектлени хайырландырыугъа берилиулери эмда аланы усталыкълары болгъан кадрла бла баджарылыргъа кереклилери да сюзюлгенди.

Джыйылыуда Темрезланы Рашид Правительствону келечилерине джаш адамла Эресейни баш окъуу заведениелерине КъЧР-ни экономикасына эмда урунуу рынокда болумуна кёре окъуугъа алыныргъа кереклилерине эс бёлдюртгенди.

 
{jcomments}