«Бютеуэресей Халкъ фронтну медиа форумунда РФ-ны Президенти Владимир Путинни Къарачай шахар округга кирген эллеге табигъат газ тартыргъа керекди, деген аманаты толлукъду.

Газ магистралланы къурулушун бардыргъан «Газпром» компания бла къысха байламлылыкъ тутуб, Къарачай-Черкесияны толтуруучу властлары да ишни таб къураб башха джууаблы къуллукъчуланы ишлерине да джюрюш бериб, адамлагъа газ барырча этерикбиз.

Кертиди, Доммай посёлок бла Теберди ёзенде орналгъан бир къауум элге алкъын, табигъат газ бармагъанды. Мен Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путиннге, 2016-чы джыл тилегими къабыл этиб, «Газпром» компаниягъа, регионнга уллу магъанасы болгъан ол проектни къурулушун бардырыргъа аманат этгени ючюн, бек разыма.

Алгъаракъда да Владимир Путинни болушлугъу бла республикабызны Уруп районуна табигъат газ тартылгъан эди.

Къарачай шахардан Доммай посёлокга барлыкъ газ быргъыланы къурулушу, 2019-чу - 2020-чы джыл битерикди.

Андан сора да быйыл Къарачай шахардан Учкуланнга, Къарт-Джуртха, Хурзукга, Эльбрусскийге да айландырыб барлыкъ газ магистралны къурулушун ишлеб башларыкъбыз.

Табигъат газны энчи юйлеге тартыуну багъасыны юсюнден айтсам, «Газпром» бла биз аны юсюнде законну чегинден чыкъмагъанлай, республиканы джамагъатыны излемин толтурлукъбуз», - деб чертгенди Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид.

Лепшокъланы Хусеин.

 
{jcomments}