Адетдеча, Хорламны кюнюнде Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашид Уллу Ата джурт къазауатны ветеранлары эмда тылда уруннганла бла тюбешгенди. Тюбешиуню кёзюуюнде Башчы фронтовиклени баш кърал саугъа бла - «Къарачай-Черкесияны аллында махтаулу ишлери ючюн» деген орден бла – саугъалагъанды.

Къууанч джыйылыугъа КъЧР-ни Парламентини Председатели Александр Иванов, Аслан Озовну башчылыгъы бла КъЧР-ни Правительствосуну келечилери, РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Игорь Дральщиков, Черкесскени мэри Руслан Тамбиев, министерствола бла ведомстволаны джууаблы къуллукъчулары къошулгъандыла.

Хорламны кюнюнде къууанч халда тюбешиу – ол фронтовикле бла тюберге, совет халкъны джигитлигин эсге тюшюрюрге, джигитлени тёлюлерине сый берирге, разылыкъ билдирирге энтда бир ашхы чурумду. Къууанч тепсиде байрам хантланы арасында, адетдеча, аскерчи баста да болгъанды. «Кавказны чекчиси» деген КъЧР-ни Чекчи управлениесини джыр бла тепсеу ансамбли, республиканы эстрада артистлери белгили аскер джырла бла тепсеулени кёргюзгендиле.

Джыйылгъанланы КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид алгъышлагъанды.

«Таза джюрекден сизни Хорламны кюню бла – аскер эмда урунуу махтауну, миллет ёхтемликни, кюню бла – алгъышлайма! Барыбызгъа да Уллу Хорлам къаллай багъа бла джетгенин эсибизге салгъан кюн бла! Хурметли фронтовикле, сизни Хорламыгъызны себеби бла, бюгюн биз урунургъа, рахатлыкъ джашаугъа къууаныргъа, тамблагъы кюннге нюзюр этерге мадарыбыз барды. Сиз бизни джигитлерибизсиз. Сизни джигитлигигиз, Уллу Ата джурт къазауатны фронтларында кёргюзген батырлыгъыгъыз, тылда уруннганыгъыз кишилик бла къаджыкъмакълыкъны белгисича сакъланныкъдыла ёмюрледе», - дегенди Темрезланы Рашид.

Джыйылгъанла, бир такъыйкъаны шум болуб, урушда джан бергенлени эмда къазауатдан сора ёлгенлени эсгердиле.

Джанларын-къанларын аямай этген джигитликлери эмда Джуртну къоруулаугъа уллу юлюш къошханлары ючюн, Темрезланы Рашид алты фронтовикни – Макс Владимирович Беленькийни, Екатерина Степановна Журавкованы, Виталий Гаврилович Зоринни, Георгий Иванович Мартидини, Вера Николаевна Никулинаны, Рамазан Хаджимурзович Хежевни - «Къарачай-Черкесияны аллында махтаулу ишлери ючюн» деген орденле бла саугъалагъанды. Ветеранланы эмда тылда уруннганланы атларындан Григорий Павлович Овсиенко сёлешгенди.

«Уллу Эресейни сыйлы джамагъаты, фронтовикле, къазауатны ветеранлары, барыгъызны да Хорлам бла алгъышлайма! Кёзлерибизде джыламукъларыбыз бла белгилеген байрам бла! Саулукъ эмда насыб теджейме. Уруннган халкъгъа къуллукъ этеме!» - дегенди ветеран.

Дагъыда ветеранланы Хорламны кюню бла КъЧР-ни Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) Председатели Александр Иванов, РФ-ны Президентини Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Игорь Дральщиков, Черкесскени мэри Руслан Тамбиев, КъЧР-ни ич ишлерини министри Игорь Трифонов алгъышлагъандыла.

 

ДЖАНКЁЗЛАНЫ Марина.

 
{jcomments}