КартинкаКъайсы халкъны тамалын да юйдеги къурайды. Юйдеги не къадар кючлю болса, кърал да ол къадар кючлю болады. Адамланы адамлыкълары да юйдеги хауагъа, ата-ана аланы къаллай иннетде ёсдюргенлерине кёре къуралады. Къралгъа, халкъгъа керекли къыйын кюн адам ёрге тура эсе, Джуртуну сыйы, намысы ючюн, арам-къарам этмей, адам кесичала бла атакагъа бара эсе, артдан-алдан кириб, кесине табын излемей, тёгерегинде джашагъанлагъа иги болурун излеб, кёбчюлюк бла бирге харамлыкъсыз ишлеб, харамлыкъсыз джашай эсе, ол кимден да алгъа ата бла ананы махтаууду. Ала айтханны, кёргюзгенни алыб ёседиле сабийлери, джашау джолларын да анга кёре сайлайдыла.

Бизни адамларыбыз юйдеги къурау бла сабий ёсдюрюуню сынауун кёб иги шарт бла байындыргъандыла. Аланы бири юйдеги къурагъанланы асламысыны бир-бирлерине сюймекликлери бла кертиликлерине сакълыкъларыды. Бизни къралыбыз ол сюймеклик бла кертиликни кючю бла хорлагъанды Уллу Ата джурт къазауатда да, аны себебли джетишимли ётгенди ол урушдан сорагъы къыйын джылланы да. Аны себебли онглайды ол аллына бюгюн тюбеген джашау, табигъат табсызлыкъланы да. Аны себебли джетишимли барады ол бюгюннгю ёсюмню джолу бла да. Къарачай-Черкесия да юйдеги къурауда, анга кертилигини кючю бла урунууда, билим алыуда, илмуда, сабий ёсдюрюуде алгъа джетишимли атлайды.

Бу затланы юслеринден айтды КъЧР-ни Башчысы Темрезланы Рашид, Черкесск шахарны Культура къаласында Юйдегини, сюймекликни, кертиликни кюнюне аталгъан къууанчны ача. Анга уа Къарачай-Черкесияны шахарлары бла районларындан, кючлю юйдегиле къураб, 25 джылдан артыкъны бирге джашаб, юлгюлю сабийле бла туудукъла ёсдюрюб тургъан атала бла анала чакъырылгъан эдиле. Ала 60 адам эдиле.

«Россияда, - деди Темрезланы Рашид, къууанчха келгенлени алларына чыгъыб, - юйдегиле сюймекликни, эркишиле бла тиширыуланы бир-бирлерин багъалатыуну, бир-бирлерине керти болууну тамалында къуралыб келгендиле. Юйдеги – ол миллет шартланы, адебни-намысны, отджагъа джылыуну сакълаучу, къралларын, халкъларын сюйген сабийле ёсдюрюучю уяды. Аны алайлыгъын бизни республикада да боллукъду кёрюрге. Юйдегини сыйын, намысын сакълау, аны хурметин кёрюу адетле бизде артыкъ да кючлюдюле. Аны себебли Къарачай-Черкесияда кёб джылланы бир-бирлерин сюйюб джашагъан, эки, андан аслам акъыллы, билимли, адебли-намыслы, ишленмекли сабий ёсдюрген юйдегиле аз тюлдюле. Бюгюн ала ёсдюрген сабийле, джетиб, республиканы джер-джеринде санагъат устала, бизнесменле, кърал къуллукъчула, насихатчыла болуб турадыла. Эм аламаты – ала да, аталары-аналарыча, сюймекликни, кертиликни тамалында кючлю бирикген юйдегиле къураб, адебли-намыслы, ишленмекли сабийле ёсдюредиле. Къралны, республиканы тамблаларыны тутурукълары да ала боллукъдула».

Андан ары сёзюнде Къарачай-Черкесияны Башчысы республиканы властлары юйдегини, ананы, сабийни къоруулар, адамларыбызны джашауларын игилендирир, келир тёлюле джюрек, къарын токълукъда джашар болумла къурар ючюн кюрешгенлерин айтды. Ол бу айтханларына шагъатлыкъгъа арт кёзюуде республикада джангы социал, медицина, билим бериу учреждениеле ишлеуге, джаш юйдегиле бла кёб сабийли юйдегилеге таймаздан тюрлю-тюрлю болушлукъла этилиб тургъанларын келтирди.

«Сиз бизни махтауубузсуз, биз сизни бла бек ёхтемленебиз», - деди Темрезланы Рашид, бирге 25 джылдан артыкъны джашагъан эмда экиден аслам юлгюлю сабий ёсдюрген атала бла аналагъа «За любовь и верность» деген медалны бере. Аллай медалланы биринчи болуб аны къолундан Гавриленко Владимир Григорьевич бла аны юй бийчеси Гавриленко Ираида Александровна алдыла. Ала, бирге 50 джыл джашаб, эки сабий бла юч туудукъ ёсдюргендиле. Андан сора «За любовь и верность» деген медаль бирге 50 джыл джашагъан, эки сабий бла эки туудукъ ёсдюрген черкесскечи Карданов Анатолий Асхадович бла Карданова Зоя Хасиновнагъа берилди. Абаза районда джашагъан Фисич Валентин Никитович бла Фисич Аминат Алиевна уа, бирге 46 джылны джашаб, беш сабий бла онтёрт туудукъ ёсдюргендиле. Зеленчукчюле Хабичланы Магометни джашы Нарзбий бла Хабичланы Нузула, Исмаилны къызы, он туудукъну къарт аталарыдыла, ала бу экиси ёсдюрген тёрт сабийден туугъанладыла. Къарачай райондан келген Къанаматланы Азрет-Алийни джашы Казбек бла Чотчаланы Борисни къызы Нюрсият бирге джашагъанлы 45 джыл болады. Ала эки сабий бла юч туудукъ ёсдюргендиле. Гитче Къарачай райондан келген Акъбайланы Алийни джашы Ибрагим бла Акъбайланы Люба, Хаджи-Османны къызы, бирге 42 джылны бир-бирлерине джау-балча джагъылыб, татлы джашагъандыла. Алай бла беш сабий бла джети туудукъ ёсдюргендиле. Адыгехаблчиле Попов Сергей Иванович бла Попова Эльза Фирудинова уа бирге 27 джыл джашагъандыла. Ол джылланы ичинде ала эки сабий къурагъандыла. Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, алагъа да, Черкесскеден бирге 32 джыл джашаб, эки сабий бла бир туудукъ ёсдюрген Бостанланы Чиккини джашы Пилял бла Бостанланы Любовгъа, Назирни къызына, Ногъай райондан бирге 32 джыл джашаб, юч сабий бла беш туудукъ ёсдюрген Баисов Асан Султанович бла Баисова Лариса Пашагереевнагъа, аны кибик башхалагъа джашауларында, ишлеринде джангы джетишимле, юйдеги насыб теджеб, «За любовь и верность» деген медалны берди.

Къууанчха келгенлени ичинде КъЧР-ни Парламентини Председатели Иванов Александр, КъЧР-ни Правительствосуну Председатели Озов Аслан, Россия Федерацияны Шимал Кавказ федерал округда Толу эркинликли келечисини аппаратыны баш федерал инспектору Дральщиков Игорь, Къарачай-Черкесияны Правительствосуну членлери, республиканы шахарлары бла районларыны башчылары дагъыда башхала бар эдиле.

Саугъала берилиб бошагъандан сора Черкесск шахарны Творчество юйюню вокал эмда хореография коллективлери, концерт программа кёргюзюб, къууанчха келгенлени разы этдиле.

Алай бла байрам, саугъаланнганланы эслеринде кёб заманны унутулмай турурча, джарыкъ ётдю.

Хубийланы Абу-Хасан.

 
{jcomments}