Бу кюнледе Къарачай-Черкес Республиканы Урунуу бла социал ёсюмюню министерствосуну коллегиясыны кенгеши болду. Аны ишине Къарачай-Черкесияны Халкъ Джыйылыууну (Парламентини) келечилери, федерал, регионал структураланы тамадалары, джамагъат организацияла, шахарла бла районланы социал къоруулау органларыны, социал учреждениелени тамадалары башхала къошулгъан эдиле.

Министерствону 2018-чи джыл этген ишлерини эмда быйыл толтурлукъ джумушларыны юсюнден КъЧР-ни урунуу бла социал ёсюмюню министри Анзор Охтов доклад этди. Республиканы 12 минг адамына, тюрлю-тюрлю мадарланы юсю бла, социал болушлукъ табдырылгъаны чертилди.

Къарачай-Черкес Республиканы Башчысы Темрезланы Рашидни аманатын толтура, Уллу Ата джурт къазауатха къошулгъан хар адамгъа, джашауда орун алгъан проблемаларыны оноуларын этерча, кеси оноулу джергили органланы усталары бегитилгендиле. Ветеранланы социал-турмуш болумларына къаралгъанлай турады. Кеси башларына оноу этген джергили органла бла социал джууаблы табышлылыкъны келечилери аланы кёз туурада тутуб, социал болушлукъ табдыргъанлай турадыла.

2018-чи джыл Къарачай-Черкес Республикагъа, бир къауум тыйыншлы адамланы юй бла баджарыргъа деб, федерал бюджетден 15 миллион 374 минг сом ачха айырылгъанды. Андан Уллу Ата джурт къазауатны 6 ветераныны юй бийчелери, сакъат эмда сакъат сабийлери болгъан 8 адам, къазауатда болгъан 4 ветеран болушлукъ табхандыла.

Аны тышында республикада кёб сабийлери болгъан юйдегилеге кърал болушлукъ табдырыр джанындан тюрлю-тюрлю мадарла къураладыла.

2018-чи джыл башил (январь) айны 1-ден Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путинни аманаты бла биринчи сабий тууса, ай           сайын ачха тёленеди. Ол юйдеги, сабийге джыл бла джарым болгъунчу, 9428 сом ачха  алыб турады.

Эресей Федерацияны Президенти В.В.Путинни «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» деген Указына кёре, Къарачай-Черкес Республикада кёб сабийли юйдегилеге социал болушлукъ табдыра, къошакъ мадарла этилгендиле. Ол ачха субъектде сабийлеге белгиленнген джашау кечинмек мардагъа кёре болады. 2014-чю джылны башил (январь) айыны 1-ден бери туугъан 3-чю эмда андан сора туугъанлагъа юч джыл толгъунчу 2018-чи джыл ай сайын тёленнген  ачханы саны 9231 сом болгъанды. Аны 4300 адам алгъанды. 

Андан сора да Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашидни буйругъу бла, регионал Ана капиталны тёлеулерини заманы созулгъанды.

Темрезланы Рашид бла «Евроцемент груп» ЗАО-ну директорларыны советини председатели Филарет Гальчевни 2018-чи джыл келишиулерини кючюнден, «Забота» деген кемизли сабийле тургъан республикан сабий юй-интернат, 5 миллион багъасы, юч лифт бла баджарылгъанды.

Андан сора кенгешчиле чертиб айтхандан, «Доступная среда» деген кърал программаны джашаугъа сингдире, республикада кёб тюрлю иш бардырылады. Алай бла 2018-чи джыл 20 объект сакъат адамлагъа кёре джарашдырылгъанды.

2017-чи джыл ачылгъан диспетчер къуллукъ, къулакълары иги эшитмеген сакъатлагъа, тыйыншлы хапар билдире иги ишлейди. Ачылгъан джылында диспетчер къуллукъ 637 сакъатха 1289 кере болушханды. 2018-чи джыл а 1118 къулагъы эшитмеген сакъат 2105 кере болушлукъ табханды.

Эресей Федерацияны Президенти Владимир Путинни «О национальных целях и стратегических задачах  развития Российской Федерации на период до 2024 года» деген Указын толтура, къралны башха субъектлериндеча, бизни республикада да, «Демография» деген миллет проектни тамалында, «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и «Старшее поколение» деген регионал проектле къуралыб башлагъандыла. 

«2018-чи джыл абыстол (ноябрь) айда Эресей Федерацияны урунуу бла социал джакълыгъыны министри Максим Топилин бардыргъан кенгешге Къарачай-Черкесияны Башчысы Темрезланы Рашид, КъЧР-ни вице-премьери Джанибек Суюнов,  КъЧР-ни урунуу бла социал ёсюмюню министри Анзор Охтов къошулгъан эдиле.

Къарачай-Черкес Республика, Эресей Федерацияны субъектлерини арасында биринчи болуб, ол форматда проектле хазырлаб башлагъанды. Къартла бла сакъатлагъа юй-интернат ишлерге, 65 джылдан атлагъан, узакъ элледе джашагъан адамланы  медицина организациялагъа элтирча улоу алыргъа ачха берирге келишиннгенди.

Анзор Охтов 2019-чу джыл социал санагъатда этилирге керекли баш ишлени юслеринден сёлеше, республиканы адамларыны джашаулары бла байламлы миллет проектлени джашаугъа сингдириу, аланы бири болгъанын билдирди.  Министр инджилиб кърал болушлукъ излегенлеге, аны тыйыншлысыча табдырыргъа кереклисин да айтды.

 

Лепшокъланы Хусеин.

 
{jcomments}