Къарачай-Черкесияны Премьер-министри Аслан Озов адамла бла тюбешиу бардыргъанды.

Ала Правительствону Председателине джумушларын айта, республиканы эллерини социал-экономика ёсюмюню, кърал программаланы тамалларында турмуш болумну игилендириуню юслеринден соргъандыла.

Къобан районну Мичуринский элинден кёб сабийли ана, Лайпанланы Альбина, Аслан Озовдан, «Обеспечение жильём молодых семей на 2016-2020 годы» деген программагъа кёре джашау болумун иги этерге болушуругъун тилегенди. Аны кесини юйю болмагъаны амалтын, бусагъатда юйдегиси, киши юйде ачха тёлеб турады.

Аслан Озов Лайпанланы Альбинагъа ол программаны КъЧР-ни Туризмини, курортларыны эмда джаш тёлю политикасыны министерствосу бардыргъанын билдириб, министерство кёб сабийли юйдегилеге юй болумларын иги этерге джораланыб берилген субсидияны, кёзюулери джетгенлей, алырча, контролда тутарыгъын айтханды.

Джёгетей Аягъы районну Къызыл Къала элинде газ быргъыланы къурулушун амалсыз бардырыргъа кереклисини хакъындан анда джашагъан Биджиланы Руслан сёлешгенди. Аслан Озов бусагъатда Джёгетей элден ары барлыкъ газ быргъыланы къурулуш ишлери бардырыла тургъанларын айтханды. Быйыл, уллу басымы  бла 7,2 километр узунлугъу болгъан, газ быргъыланы къурулушу башланныкъды. Планнга кёре элге газ 2020-чы джылгъа барлыкъды.

Андан сора Счастливое элден беш сабийни анасы Къобанланы Мадина  юй болумун игилендирир муратда, Аслан Озов анга болушурун тилегенди. Аны юйдегиси 2019-чу джылгъа «Устойчивое развитие сельских территорий Карачаево-Черкесской Республики до 2020 года» деген программагъа киргенди. Ол быйыл джай сертификатын алыб, юй болумун иги этер мадар табарыкъды.

Тюбешиуде сюзюлген ишлени, алагъа къарагъан министерствола контролда тутарча аманат этилгенди.

 
{jcomments}